Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Pobierz

Stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust.. zm.), to jego wynagrodzenie należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ustawy o PIT.Zarząd (zarządca) ma prawo i obowiązek działania w imieniu wspólnoty w zakresie zwykłych czynności zmierzających do bieżącej organizacji wspólnoty czy dbałości o jej interesy, są jednak czynności, m.in. wymienione w ustawie o własności lokali, dla których konieczne jest podjęcie uchwały przez członków wspólnoty, np. ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej; przyjęcie rocznego planu gospodarczego; ustalenie wysokości opłat na pokrycie .Natomiast podatnik, osoba fizyczna pełniąca funkcję członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej, jest zobowiązana wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym swój przychód z tytułu wynagrodzenia za pełnienie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej.. Ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej należy do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, a zatem wymaga podjęcia uchwały właścicieli lokali.Uważam, że najlepszym rozwiązaniem dla wspólnot mieszkaniowych jest wybór zarządu, którego członkowie pobierają niewielkie wynagrodzenia (100-300 zł miesięcznie) i zatrudniają licencjonowanego zarządcę nieruchomości bez dostępu do środków finansowych na koncie bankowym wspólnoty.Ustawa o własności lokali zawiera także art. 28 o treści: Właściciel lokalu pełniący obowiązki członka zarządu może żądać od wspólnoty wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu .Odpowiedź prawnika: Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty..

Zarząd wspólnoty nie może sam ustanowić dla siebie wynagrodzenia.

Podatnik powinien ująć je w rozliczeniu PIT-36, które składa się w odpowiednim Urzędzie Skarbowym w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.Wynagrodzenie za pełnienie obowiązków członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej należy zatem zakwalifikować jako "przychód z innego źródła" w rozumieniu art. 10 ust.. Zarząd jako organ wspólnoty mieszkaniowej sprawuje bieżący, operatywny zarząd i reprezentuje wspólnotę na zewnątrz oraz w .Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie data wpływ uzupełnienia 28.05.2012 r. W nadesłanej odpowiedzi wskazał, iż do pełnienia funkcji członka Zarządu i Przewodniczącego Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej został powołany Uchwałą podjętą przez mieszkańców domu zgodnie z przepisami Ustawy.Judykatura wskazuje, iż nie we wszystkich przypadkach za członka wspólnoty mieszkaniowej działa zarząd wspólnoty.Jeżeli członek wspólnoty wykaże swój indy ­ widualny interes prawny, to istnieje podstawa, by występował jako strona postępowania administracyjnego wsprawie, w której może także występować wspólnota (zob..

Członek zarządu wspólnoty może żądać wynagrodzenia za wykonywaną pracę.

Często pojawiają się jednak wątpliwości w jakiej formie należy takiej rezygnacji dokonać.. Jak pokazuje praktyka nie ma miejsca zwłaszcza w przypadku małych wspólnot, gdzie nakład pracy członków zarządu nie jest znaczny.Wynagrodzenie za pełnienie obowiązków członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie jest przychodem zdefiniowanym w wyżej wymienionym art. 13 pkt 7 updof, gdyż wspólnota mieszkaniowa nie posiada osobowości prawnej, a wskazany przepis dotyczy przychodów członków zarządu osób prawnych.Wspólnota w 2016 roku w jednej z uchwał podjęła decyzję o wypłacaniu 500 zł wynagrodzenia comiesięcznego trojgu członkom zarządu, wskazując konkretne nazwiska.. Wynika to z faktu, że:W przypadku, gdy członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej przez niego funkcji, jego wynagrodzenie z zasady podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od.W ramach ustalania zasad wynagradzania członków zarządu zgromadzenie wspólników może w szczególności ustalić maksymalną wysokość wynagrodzenia, przyznawać członkom zarządu prawo do świadczeń dodatkowych, czy określić maksymalną wartość takich świadczeń..

Uchwała taka może na przykład ustalać jedynie wynagradzanie członków zarządu bez odwoływania się do konkretnych osób z zarządu spółki.Wynagrodzenie członków zarządu.

wyr.Zarząd nie może również sam, bez uchwały członków wspólnoty: ustalić wynagrodzenia dla zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej, przyjąć rocznego planu gospodarczego, ustalić wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu, zmienić przeznaczenia części nieruchomości wspólnej, udzielić zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie .Generalnie osoby poza wspólnoty mieszkaniowej mogą być członkami zarządu i pełnić w nim dowolną funkcją (na marginesie wspomnę, że ustawa nie przewiduje żadnych funkcji w ramach zarządu, aczkolwiek nie ma przeszkód aby przyznać komuś funkcję przewodniczącego zarządu dopóki nie niesie to ze sobą uprawnień które naruszają równość członków zarządu).. Wysokość świadczenia nie jest jednak szczegółowo regulowana.. 1 pkt 9 updof, nie odpowiada ono bowiem definicji żadnego z rodzajów przychodów z działalności wykonywanej osobiście, wskazanych w art. 13 updof.Zatem, gdy członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej został powołany na podstawie art. 20 ustawy z dnia 24.06.1994r.. Przepis ten dotyczy bowiem przychodów otrzymywanych przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.W przypadku, gdy członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej przez niego funkcji, jego wynagrodzenie z zasady podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.Wynagrodzenie za pełnienie obowiązków członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie jest również przychodem zdefiniowanym w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT..

Brak obligatoryjności wynagrodzenia zarządu wspólnoty mieszkaniowej Pierwszy dotyczy tego, iż wynagradzanie członków zarządu za ich pracę na rzecz wspólnoty nie jest obligatoryjne.

W tym zakresie należy stosować w odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych, jako ułomnych osób prawnych, przepisy kodeksu cywilnego o osobach prawnych w połączeniu z przepisami o zasadach składania oświadczeń woli.Dochody członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej będą opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32%.. Ustawa wspomina jedynie, że ma ona odpowiadać uzasadnionemu nakładowi pracy pisze Mariusz Łubiński.Wspólnota Mieszkaniowa.. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.. Przepis ten dotyczy przychodów otrzymywanych przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących oraz osób prawnych.Członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej może otrzymać wynagrodzenie.. o własności lokali (Dz. U. z 2000r.. Wynagrodzenie członka zarządu #1 Post autor: akacja » 18-02-2007, 09:38 mam taką wątpliwość prawną: Skoro ustawa mówi, że tylko właściceil będący członkiem zarządu może żadać wynagrodzenia - to czy można np. w statucie rozszerzyć to na innych "zwykłych" ludzi.Wynagrodzenia otrzymywane przez członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej może wynikać bezpośrednio z powołania (uchwały).. Jesli wniosek członka zarzadu odnosnie wynogrodzenia zostanie przegłosowany to :Wynagrodzenie za pełnienie obowiązków członka zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej nie jest również przychodem zdefiniowanym w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.. Można tu mówić o odpowiedzialności organizacyjnej, cywilnej i karnej.. W praktyce mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej zasiadający w Zarządzie, wykonują swoją pracę bez wynagrodzenia za co należy im się szacunek i podziękowania.Zdarza się, że członek zarządu wspólnoty chce zrezygnować z pełnionej funkcji.. W 2017 roku została poddana pod głosowanie uchwała, która dwojga z trojga członków zarządu odwołała (obecnie jest zaskarżona i czeka na wyznaczenie terminu).Członkowie zarządu wspólnoty mieszkaniowej mogą sprawować swoją funkcję bez wynagrodzenia, jak i za wynagrodzeniem.. Na zebraniu wspólnoty członek zarzadu wystapił z wnioskiem o wynagrodzenie .Zaplanowane uchawły ( min.plan gospodarczy ) oraz wniosek o wynagrodzenie bedzie przedmiotem indywidualnego zbierania głosów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt