Upoważnienie dla pracownika do przeprowadzenia kontroli

Pobierz

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, o którejUpoważnienie do przeprowadzenia kontroli musi zawierać dane wskazane przez przepisy ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, tj. wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli, oznaczenie organu kontroli, imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli oraz numer jej legitymacji służbowej .Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy.. W przypadku kontroli projektu należy powołać m.in. art. 23 ust.Upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli podatkowej powinno zawierać takie elementy jak: Data, miejscowość; Imię i nazwisko, dane identyfikacyjne oraz adres zamieszkania/siedziby osoby upoważniającej; Tytuł upoważnienia;Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania przez ubezpieczonych zwolnień lekarskich od pracy powinno zawierać wskazanie osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli oraz okres ważności upoważnienia.. Nowy wzór upoważnienia znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej - Dz. U. z 2015 r., poz. 2305 .Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy jest niezbędnym dokumentem, który musi posiadać osoba przeprowadzająca kontrolę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999r.Wypełnione oraz podpisane upoważnienie .W takiej sytuacji pracodawca pracownikowi skierowanemu do kontroli musi wystawić imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli..

Płatnik składek może także powierzyć przeprowadzenie kontroli innemu, zewnętrznemu podmiotowi.

Kontrolę przeprowadzają pracownicy Najwyższej Izby Kontroli, o których mowa w art. 66a kontrolerzy, zwani dalej "kontrolerami".Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników organów kontroli po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, chyba że przepisy szczególne przewidują możliwość podjęcia kontroli już po okazaniu legitymacji.Kontrolę przeprowadzają funkcjonariusze CBA na podstawie legitymacji służbowej oraz imiennego upoważnienia, wydanego przez Szefa CBA lub osobę upoważnioną do działania w jego imieniu.Kontrolę przeprowadza się po okazaniu imiennego upoważnienia wraz z legitymacją służbową, a w przypadku kontrolującego, o którym mowa w art. 79 ust.. Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu..

Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:Upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli podatnika według przepisów Ordynacji Podatkowej.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydają Główny Inspektor Pracy i jego zastępcy oraz okręgowi inspektorzy pracy i ich zastępcy.Wydane takiej osobie imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli ważne jest łącznie z legitymacją pracowniczą albo dokumentem tożsamości, których numery powinny być podane w tym upoważnieniu.. Jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjecie kontroli przedsiębiorcy, kontrola może być podjęta po okazaniu legitymacji służbowej.datę i miejsce wystawienia; [czyli określenie dnia, miesiąca i roku oraz miejsca, w którym zostało podpisane upoważnienie] imię i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do przeprowadzenia kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej; [tak aby kontrolowany mógł zweryfikować dane tej osoby w momencie przystąpienia do .Kontrolę przedsiębiorcy przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej i upoważnienia do jej przeprowadzenia..

..... (pieczęć i podpis osoby udzielającej upoważnienie wraz z informacją o zajmowanym stanowisku i funkcji) * Należy wskazać właściwą podstawę prawną prowadzenia kontroli.

1 pkt 2, po okazaniu imiennego upoważnienia wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.. "Projektowany wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (KON-W) jest analogiczny do dotychczasowego, wprowadzono do niego jedynie zmiany dostosowawcze w pouczeniu o podstawowych prawach i obowiązkach kontrolowanego, wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r.Przeznaczenie dokumentu: Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy jest niezbędnym dokumentem, który musi posiadać osoba przeprowadzająca kontrolę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999r.1.. Zgodnie z art. 281a par.. Oto wzór dokumentu.01.19 - Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy 3 P O U C Z E N I E o prawach i obowiązkach kontrolowanego Inspektor pracy przeprowadza kontrolę przedsiębiorcy w zakresie: prawnej ochrony pracy, w tym bhp, przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, prowadzenia agencji zatrudnienia, spełniania przez wyroby wymagań, czasu jazdy,Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Dz.U.2019.0.489 t.j.. W celu przeprowadzenia kontroli niezbędne jest upoważnienie, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości należy sporządzić protokół kontroli.PEL-K Upoważnienie do reprezentowania płatnika składek podczas kontroli ZUS..

1 Ordynacji podatkowej przedsiębiorcy mogą w formie pisemnej wyznaczyć osobę fizyczną, która będzie upoważniona do ich reprezentowania w zakresie kontroli podatkowej.

Warto znać ten wzór, by móc sprawdzić kontrolującego urzędnika.. Obszerniejsze z nich zawierają szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia.Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Pracodawca uprawniony do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy może tę kontrolę przeprowadzić sam.. Kontrolę, o której mowa w art. 335 podmioty wykonujące kontrolę gospodarowania wodami ust.. Uprawnia ono do wykonywania kontroli w miejscu zamieszkania, czasowego pobytu lub miejscu zatrudnienia osoby kontrolowanej.Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej US wręcza kontrolowanemu, a więc osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osobie będącej członkiem organu reprezentującego kontrolowanego będącego osobą prawną, wspólnikowi spółki cywilnej lub osobie, na którą wcześniej wskazanoInspektor pracy przeprowadza kontrolę przedsiębiorcy po okazaniu legitymacji służbowej i okazaniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.. - Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 1.. 1, przeprowadza się po okazaniu upoważnienia do jej przeprowadzenia, a jeżeli kontrolę wykonują pracownicy urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej lub Wód Polskich, także legitymacji służbowej.. Może on także zlecić przeprowadzenie kontroli innej osobie, np. innemu pracownikowi.Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy jest niezbędnym dokumentem, który musi posiadać osoba przeprowadzająca kontrolę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999r.Wypełnione oraz podpisane upoważnienie .Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (KON-W).. 6-7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnościTakie upoważnienie powinno zawierać: wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli, oznaczenie organu kontroli, datę i miejsce wystawienia, imię i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do wykonania kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej, oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą, określenie zakresu ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt