Wniosek do wojewody o nadanie obywatelstwa

Pobierz

Wniosek o uznanie za obywatela polskiego, tłumaczenie zagranicznych dokumentów na język polski - jeśli załączasz do wniosku dokumenty wydane w języku obcym.Rodzaj sprawy: przekazanie wniosku cudzoziemca o nadanie obywatelstwa polskiego Ministrowi Spraw Wewnętrznych albo bezpośrednio do Kancelarii Prezydenta RP wraz z własną opinią oraz kompletem dokumentów.. Wniosek należy wypełnić czytelnie w języku polskim, szczegółowo uzasadnić.. Jeśli przebywasz w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym, możesz złożyć wniosek jedynie za pośrednictwem właściwego dla miejsca Twojego .219 zł za wydanie decyzji.. Jeśli przebywasz w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym możesz złożyć wniosek jedynie za pośrednictwem właściwego dla miejsca Twojego stałego zamieszkania polskiego konsula.Jeśli zamieszkujesz na terenie Polski wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego możesz złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce Twojego zamieszkania w dowolnym terminie - pod warunkiem, że posiadasz co najmniej zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium RP lub zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE.wtorek-piątek: 8.00-14.00. w Punkcie Przyjmowania KorespondencjiWniosek o uznanie za obywatela polskiego możesz złożyć do wojewody właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania w Polsce w dowolnym terminie po upływie wymaganych okresów..

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego.

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się osobiście lub korespondencyjnie (z podpisem urzędowo poświadczonym) za pośrednictwem właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca, wojewody lub konsula.Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składasz osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody lub polskiego konsula.. Wniosek o uznanie za obywatela polskiego.. Ile zapłacisz.. Kopie załączonych do wniosku dokumentów powinny być poświadczone w ten sam sposób.wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego, tłumaczenie zagranicznych dokumentów na język polski - jeśli załączasz do wniosku dokumenty wydane w języku obcym.. W zakresie doręczenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego możesz złożyć: - Osobiście bądź przez pełnomocnika do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, - Wysyłając wniosek pocztą, - Za pośrednictwem konsula (za granicą RP).Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się, za pośrednictwem wojewody lub konsula, osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym.. Jeśli wniosek ma obejmować Twoje dziecko, drugie z rodziców musi wyrazić zgodę do protokołu przed wojewodą właściwym dla miejsca zamieszkania rodzica.W celu wszczęcia postępowania o nadanie obywatelstwa polskiego cudzoziemiec składa do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania: wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego: należy wypełnić czytelnie wszystkie punkty lub wpisać "nie dotyczy", Cudzoziemcy przebywający w Polsce legalnie składają wniosek za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na miejsce ich zamieszkania..

zobacz pliki... wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego.

przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji i Kodeksu postępowania administracyjnego lub ustawy o dostępie do informacji publicznej, w zakresie zadań realizowanych .Wniosek składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym; natomiast osoby zamieszkałe za granicą wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składają do konsula.formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego (Dz. U. z 2012 r. poz. 927)..

... zobacz pliki... wniosek o uznanie za obywatela polskiego.

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego.. Do doręczeń, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące doręczeń.. Co przygotować?. Komunikaty Procedury Umów się na wizytę .. Formularze wniosków - Pliki do pobrania - Obywatelstwo polskie.. Pobierz i wypełnij.Wzór wniosku o uznanie za obywatela polskiego - ZAŁĄCZNIKWielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.. *WAŻNE: złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego (do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) we wskazany wyżej sposób wymaga opatrzenia go urzędowo (tj. notarialnie) poświadczonym podpisem wnioskodawcy.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161) Wymagane dokumenty: wniosek skierowany do Prezydenta RP, sporządzony na formularzu urNp.. Takie tłumaczenie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula RP, oświadczenie o zgodzie drugiego rodzica na to, aby twoje dzieci poniżej 18 roku życia też otrzymały obywatelstwo Polskie - jeśli o obywatelstwo stara się tylko jedno z rodziców.d) Obywatelstwo *=" /8*+"Za`ab"9B*X*7)"2$&'!J"3!%!31=-,"[!'4!"(3)$&4$%!(A1C!=":!'!"/+$%2*3)!. W przypadku gdy wniosek obejmuje więcej niż jednego małoletniego, należy wypełnić aneks do pkt IX wniosku..

jeśli mieszkasz w województwie opolskim, złóż wniosek do wojewody opolskiego.

Co przygotować.. Na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego znajdziesz numer konta.. Na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego znajdziesz numer konta.. zobacz pliki.. Na skróty.. wzór formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego (58) 30-77-117 we wtorki, środy i piątki w godzinach 9:00 - 13.00.. "Jeśli zamieszkujesz na terenie Polski wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego możesz złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce Twojego zamieszkania w dowolnym terminie - pod warunkiem, że posiadasz co najmniej zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium RP lub zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE.Wniosek o uznanie za obywatelstwa polskiego możesz złożyć osobiście w Oddziale Obywatelstwa i Repatriacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę poprzez KALENDARZ INTERNETOWY.1.. 219 zł za wydanie decyzji.. Nie dotyczy to osób przebywających na wizie lub w ruchu bezwizowym, które - podobnie jak .Wniosek składany w Kancelarii Wydziału Spraw Cudzoziemców musi zawierać podpis urzędowo poświadczony (potwierdzony przez notariusza).. Sprawy dotyczące 100 - lecia urodzin oraz .Wojewoda, który przyjął wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego, doręcza wnioskodawcy akt nadania obywatelstwa polskiego albo zawiadomienie o odmowie nadania obywatelstwa polskiego.. Dla każdego kolejnego małoletniego należy wypełnić oddzielny egzemplarz aneksu.Wzór wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego; Klauzula informacyjna dot.. Dokumenty składane w Kancelarii Wydziału Spraw Cudzoziemców nie są weryfikowane i potwierdzane za zgodność z oryginałem.. U. z 2012 r. poz.927) w sprawie określenia wzoru formularz wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączonej do wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego oraz z dnia 7 sierpnia 2012 r. (Dz.Złożenie wniosku lub uzupełnianie dokumentacji w sprawach o: nadanie obywatelstwa polskiego, uznania za obywatela polskiego, potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr tel..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt