Oświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców

Pobierz

ZUS nie zaliczył mojej pracy w gospodarstwie rolnym rodziców po 16 roku życia, wskazując iż w tym czasie chodziłem do szkoły do której też dojeżdżałem, dlatego też nie .pozostawałem/am - nie pozostawałem/am* z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, podlegałem/am - nie podlegałem/am* obowiązkowi ubezpieczenia na podstawie innych przepisów, praca w gospodarstwie rolnym stanowiła - nie stanowiła* moje główne źródło utrzymania.W okres świadczonej pracy przez pracownika w indywidualnym gospodarstwie rolnym, oprócz okresów uwzględnionych ze stosunku pracy, wliczane są mu także okresy wykonywanej pracy w gospodarstwie rolnym u najbliższych krewnych np. rodziców czy teściów.W przypadku gdy Urząd Miejski nie dysponuje dokumentami potwierdzającymi pracę w gospodarstwie rolnym, okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym udowadniane są zeznaniami co najmniej 2 świadków.. W przypadku gdy Urząd Gminy nie dysponuje dokumentami potwierdzającymi pracę w gospodarstwie rolnym, okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym udowadniane są zeznaniami co najmniej 2 świadków.Dla wykazania, iż pracował Pan w gospodarstwie rolnym rodziców, należy przedstawić zaświadczenie z gminy.. W przypadku braku dokumentów uzasadniających wydanie zaświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym - po złożeniu przez Wnioskodawcę oświadczenia o braku dokumentów okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym może być udowodniony zeznaniami .Pracownik dostarczył dokumenty poświadczające pracę w gospodarstwie rolnym rodziców o pow. 6,39 ha w charakterze domownika od 12 lutego 1995 r. do 16 września 2001 r. W swoich zeznaniach świadkowie oświadczają, że pracownik mieszkał wspólnie z rodzicami i pracował w gospodarstwie - praca stała w pełnym wymiarze czasu.Wnioskodawca może ubiegać się o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym najwcześniej po ukończeniu 16 roku życia..

Ustawa z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy na podstawie zeznań.

Do końca 2004 r. mieszkała razem z rodzicami i pracowała stale w ich gospodarstwie, co potwierdzają zeznania dwóch .Pracownik otrzymał nagrodę jubileuszową 25 lecia pracy w październiku 2004 r. W styczniu 2006 r. przedłożył wniosek i oświadczenie ze od 03.1970 (od 16 roku życia) do 09.1979 r. (ukończenia studiów) był zameldowany w gospodarstwie rolnym rodziców i wnosi o zaliczenie tego okresu do staWliczanie pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy po 1984 r. Wliczenie okresu pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy jest możliwe, a zasady jej zaliczania określa ustawa z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310).Przedstawił także zeznanie dwóch świadków, że pracował w gospodarstwie rolnym rodziców w okresie 19 czerwca 1979 do 6 sierpnia 1984 r. A także zaświadczenie, że rodzice figurowali jako właściciele gospodarstwa rolnego o powierzchni 2,89 ha od 1973 r. a w 1978 r. powiększyli gospodarstwo do 7,22 ha i użytkowali wspólnie do 1992 r. Kwestię wliczenia okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy reguluje ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym … Praca domownika w .Złożyłem wniosek do ZUS o emeryturę, jednak organ rentowy wydał decyzję odmowną, uzasadniając ją brakiem wykazania wymaganego stażu pracy tj. 25 lat..

prowadzenia gospodarstwa rolnego (lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka).

Wymagane dokumenty./ miejscowość , data / OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY W SPRAWIE ZATRUDNIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM Ja niżej podpisana/y/ .. zam.. 3 ustawy.Reasumując, stwierdzić należy, że pracodawca ma rację, twierdząc, że okresy pracy w gospodarstwie rolnym rodziców, począwszy od dnia 1 stycznia 1983 r., mogą być zaliczane do pracowniczego stażu pracy, pod warunkiem że pracownik podlegał w danym okresie ubezpieczeniu jako domownik, i z tego tytułu były za niego opłacane składki na ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych.Podanie o wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu pracy w gospodarstwie rolnym (33.5 KB) Oświadczenie rolnika 1 (32 KB) Oświadczenie świadka 1 (33.5 KB) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (62.6 KB) Rezerwacja wizyty: - nie dotyczy - Złóż wniosek przez Internet: - nie dotyczy - Wymagane dokumenty: podanie, oświadczenie rolnika podpisane w obecności pracownika urzędu (druk),Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do ogólnego stażu pracy jest możliwe tylko w trzech przypadkach:.. .Osoby, które pracowały w gospodarstwach rolnych rodziców (lub dziadków) w charakterze domowników przed wprowadzeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego dla tych osób (przed 1 stycznia 1983 r.), a następnie przejęły to gospodarstwo, oprócz złożonego pod odpowiedzialnością karną oświadczenia o pracy w nim, zwykle nie muszą składać dodatkowych dokumentów (zazwyczaj wystarczającą dokumentację posiada KRUS).Ponadto zgodnie z powołanym wyżej przepisem jeżeli urząd gminy, nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy zainteresowanej osoby w indywidualnym gospodarstwie rolnym, zawiadamia ją o tej okoliczności na piśmie..

Okres pracy w gospodarstwie rolnym powinien być poświadczony zaświadczeniem wydanym przez właściwy urząd gminy.

Wnioskodawca zgłasza się do Urzędu MiG Skaryszew osobiście z dwoma świadkami (świadkiem powinna być osoba obca, nie spokrewniona, starsza od Wnioskodawcy minimum 2 lata, zamieszkująca w okresie objętym zeznaniem w tej samej miejscowości, w której znajdowało się gospodarstwo rolne).Na formularzu należy złożyć oświadczenie, że pracujemy w prowadzonym gospodarstwie rolnym oraz oświadczyć, iż wymieniona w tym druku osoba nie jest związana z nami stosunkiem pracy a w przypadku podjęcia przez tę osobę pracy w gospodarstwie rolnym, właściwa jednostka KRUS zostanie poinformowana o tym w ciągu 14 dni od zaistnienia tego faktu.Okoliczności, które mają znaczenie prawne dla zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy mogą zostać potwierdzone zeznaniami co najmniej dwóch świadków, o czym stanowi wprost art. 3 ust.. przypadające przed 1 stycznia 1983 roku okresy pracy (ale po ukończeniu 16 lat) w gospodarstwie rolnym, prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście (lub wraz ze współmałżonkiem).W nawiązaniu do wpisów z dnia 14.10.2014 r. i 07.12.2014 r. dziś przedstawię zasady zaliczenia pracy domownika w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy po 1 stycznia 1991 r. nr 5], określające jego położenie i powierzchnię lub akt własności ziemi/akt notarialny (do wglądu) 3.Przyjmuje się, iż osoba ucząca się w szkole nie mogła świadczyć stale pracy w gospodarstwie rolnym rodziców i tym samym nie spełnia ustawowej definicji domownika..

3) przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

W przypadku, gdy pracownik spełnia przesłanki uznania go za domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym przypadające po dniu 31 .Pytanie: Proszę o informację, czy należy zaliczyć do stażu pracy pracę w gospodarstwie rolnym rodziców pracownicy.. Ponadto, można równocześnie złożyć pismo z oświadczeniem, że w wyżej wymienionym okresie pracował Pan w gospodarstwie rolnym, a także od razu wskazać świadków.O świadczeniu stałej pracy w gospodarstwie rolnym z pewnością nie może być mowy wówczas, gdy osoba bliska rolnikowi pobiera naukę w szkole znajdującej się w dużej odległości od miejsca położenia gospodarstwa rolnego, co nie pozwala na codzienny jej powrót do domu i wiąże się z koniecznością zamieszkania na przykład w internacie lub akademiku.Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym.. Zaświadczenie potwierdzające fakt posiadania/istnienia indywidualnego gospodarstwa rolnego [zał.. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1.. W tej sytuacji okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne.Uprawnionym do wydania zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym jest urząd gminy właściwy ze względu na miejsce wykonywania pracy.. świadków (Dz. U. Nr 54, poz. 310 z 1990 r.)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt