Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

Pobierz

2.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr1 w Krynicy-Zdroju za rok szkolny 2016/2017.. zm.).Na podstawie § 23 rozporządzenia dyrektor opracowuje plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.. Dla prawidłowego funkcjonowania ta witryna korzysta z plików cookies, w tym dla lepszej prezentacji treści, zapewnienia sprawnego oraz bezpiecznego działania, przedstawienia spersonalizowanej oferty i promocji, a także w celach statystycznych.1 Sprawozdanie dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru Strona 1 z 17 Szkolny plan nadzoru pedagogicznego dyrektora w roku szkolnym 2010/2011 realizowany był w formach: wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia rozwoju zawodowego oraz przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego .Wybór formy sprawozdania należy do dyrektora - może mieć formę pisemną, prezentacji multimedialnej lub inną.. Sprawozdanie zawiera wykropkowane miejsca, aby dyrektor mógł go zmodyfikować i dostosować do potrzeb placówki.określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 maja 2013 r. Ad.1 ..

Priorytety dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego w roku szk.

Zatem co powinien zawierać taki dokument i jak ułatwić jego opracowanie?. 1 Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. 3 KLASY LICEUM 4-LETNIEGO (NA PODUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ)stan klasyfikowanych bez ocen niedostatecznych ubyło uczniów od początku roku szkolnego 1a 28 28 28 -4 1b 31 31 31 -1 1c 31 31 31 -1sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze.. Plan ten został przedstawiony na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 14.09.2018 r., radę rodziców zapoznano - 14.09.2018r.str.. Jednak gdy dyrektor zdecyduje się na formę sprawozdania, to powinno ono zawierać:z przepisami prawa biblioteki szkolnej oraz zatrudnianie nauczycieli do pracy w bibliotece zgodnie z kwalifikacjami.. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. z 2017 r. poz. 1658 z późn.. Poprawiła się systematyczność sporządzania wpisów do skontrolowanych przez dyrektor szkoły dzienników.. Poniżej prezentujemy do pobrania przykładowe sprawozdanie z nadzoru za rok szkolny 2013/14.sprawozdanie-z-realizacji-nadzoru-pedagogicznego-w-przedszkolu-niepublicznym.. zm.);Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Zobacz więcej Ostatnia aktualizacja: 23.05.2017Zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi dyrektor szkoły nie jest zobowiązany składać radzie pedagogicznej sprawozdania ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, a jedynie przedstawić jego wyniki i wynikające z nich wnioski..

Sporządza w tym celu sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.

Plan został przedstawiony Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im.. Adama Mickiewicza w Siedlcach na rok szkolny 2017/2018Zgodnie z brzmieniem artykułu 40 ust.. Jest podawany do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej szkoły.. Dyrektor wspólnie z Radą Pedagogiczną opracował harmonogram ewaluacji wewnętrznej.. Podstawa prawna: § 26 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. Z REALIZACJI NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014.. W roku szkolnym 2013/2014 nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły był sprawowany w oparciu o: - Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (dz. U. z 2004 r. nr 256. poz. 2572, z późn.. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.2572 z późn.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996).Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U..

Sprawozdanie z realizacji priorytetów pracy szkoły w roku szk.

za rok szkolny 2017/2018 .. Wybrano obszar Dzieci są aktywneSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM.. z 2015 r. poz. 1270), art. 40 ust.. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej w dniu 13 wrześniaDo 31 sierpnia dyrektor szkoły i przedszkola przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.. 7 ustawy z 7 września 1997 r. o systemie oświaty .Ogólne informacje o pracy szkoły w roku szk.. 2.4.Plan nadzoru pedagogicznego został opracowany zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.. Obowiązuje on, zgodnie z przepisami, w roku szkolnym 2019/2020.. 2019/20 i sposoby ich realizacji.. z 2017 r. poz. 1658 oraz z 2019 r. poz. 1627).. Po pierwsze sprawozdanie z nadzoru powinno .Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2019/2020: kontrola, ewaluacja, wspomaganie, monitorowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej działalności przedszkolaSprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/17 W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie Dokument zawiera: wyniki kontroli, monitorowania, wspomagania nauczycieli oraz ewaluację wybranych obszarów pracy szkoły Sprawozdanie opracowała: Beata KudłaSPRAWOZDANIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM..

Priorytety w pracy szkoły w roku szk.

Ważne jest przy ustalaniu działań z zakresu nadzoru pedagogicznego kontrolowanie zapisów statutowych szkół dotyczących w szczególności oceniania oraz przestrzegania przez dyrektorów szkół i placówek kompetencji .Zadania i zakres dyrektora jednostki szkoły w ramach nadzoru pedagogicznego określone są w art. 55 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2019 r. poz. 1148 z późn.. Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.. Plan uwzględnia wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku oraz podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa.Dyrektor szkoły zobowiązany jest do przedstawienia radzie pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.. Plan nadzoru zawiera .Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego - § 24 .Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w przedszkolu.. Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z nadzoru pedagogicznego.. Analiza powyżej wymienionych dokumentów, jak i obserwacja własna dyrektor szkoły, pozwoliła na sformułowanie następujących spostrzeżeń: 1.. Istotne jest, aby w protokole zebrania rady pedagogicznej został odnotowany fakt przedstawienia przez dyrektora sprawozdania z nadzoru.Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018.. Ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim 1.. ADAMA MICKIEWICZA W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Źródła informacji: • Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im.. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) "dyrektor szkoły lub placówki przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły".Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/17 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt