Wzór wniosku na leczenie odwykowe

Pobierz

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych kieruje do sądu wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania plików cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.. Stwierdził, że niedołączenie przez prokuratora do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie skierowania na przymusowe leczenie odwykowe opinii biegłego lekarza jest brakiem formalnym.. Uzasadnienie .. WNIOSEK: Przymusowe Leczenie Alkoholika - Leczenie Uzależnień Author: Łukasz Keywords:WNIOSEK O PRZYMUSOWE LECZENIE ODWYKOWE Zwracam się z wnioskiem o wszczęcie przez Miejską Komisję Do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bydgoszczy postępowania mającego na celu złożenie w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy wniosku o przymusowe leczenie odwykowe mojego brata Kazimierza Kowalskiego, ur. 15 maja 1965 r.Na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, .. z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec Pana/Pani:ze zgłoszeniem wszelkie dokumenty, które będą potwierdzały jej wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego, np. przyznanie świadczeń z po-mocy społecznej, jeśli stanowi to dowód na przesłankę uchylania się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, opinię psychologa na temat funk-Jeśli cel leczenia został osiągnięty przed zakończeniem terminu, na wniosek placówki leczniczej, sąd może podjąć decyzję o skróceniu tego terminu..

Wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe).

Krok 2 - Rozmowa motywacyjna Na rozmowę motywacyjną zapraszana jest osoba, której wniosek dotyczy.Przymajmniej w ten sposób ci pomoże finansowo.. Musi on być uzupełniony na wezwanie sądu, pod rygorem zwrotu wniosku - stwierdził SN.Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór wniosku o przymusowe leczenie psychiatryczne, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu .. Skierowanie na badanie przez biegłych i włączenie opinii biegłych do dokumentacji (jeśli badanie zostanie przeprowadzone).. Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne jest pismem procesowym i jako takieJednak Sąd Najwyższy orzekł inaczej (sygn.. Zauważyłem, że dostępne w sieci wzory są jednak niewystarczające i nie jest łatwo na ich podstawie cokolwiek uzyskać.. rachunki za pobyt w Izbie Wytrzeźwień) Wniosek należy podpisać i złożyć w Urzędzie Gminy w Kłaju pokój nr 203 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala terminy spotkań z zespołem ds. motywacji, na które wzywane są osoby uzależnione.Jak napisać wniosek o leczenie odwykowe dziecka?. Wydaje się jednak, że podstawę dla skierowania Pańskiej żony na przymusowe leczenie stanowić może art. 29 ust.. W sytuacji, gdy sąd wyda prawomocne postanowienie o zastosowanie leczenia odwykowego, osoba, której leczenie dotyczy ma obowiązek w wyznaczonym dniu stawić się na to leczenie..

Jak przebiega przymusowe leczenie odwykowe?

Pije kobieta, zaniedbuje dzieci zaciaga długi.Internecie wzoru wniosku o umieszczenie osoby chorej w szpitalu psychiatrycznym.. Kliknij [zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.. Wniosek może dotyczyć tylko osoby mieszkającej lub przebywającej w gminie Manowo.. WSKAZÓWKI DO WZORU NR 24 .Ta strona wykorzystuje pliki cookies.. w Wałbrzychu, ul. .. w sprawie skierowania Marcina Oczkowskiego na leczenie odwykowe, 4. dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 40,00 zł.. Wniosek do sądu (jeśli osoba zobowiązywana, mimo stwierdzenia przez biegłychWzór wniosku o skierowania na leczenie odwykowe do pobrania .. Rozmowa motywacyjna z osobą zobowiązywaną (jeśli się zgłosi).. Warto dołączyć do wniosku opinię ze szkoły, opinię kuratora, opinia lekarza.Wniosek o skierowanie na przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym.. 1 ustawy: Do szpitala psychiatrycznego może być również przyjęta, bez zgody wymaganej w art. 22, osoba chora psychicznie:1 WZÓR NR 25 WNIOSEK O UBEZWŁASNOWOLNIENIE CZĘŚCIOWE Walim, 22 lutego 2009 r. Do Sądu Okręgowego Wydział I Cywilny w Świdnicy Wnioskodawcy: Maria Oczkowska, zam..

Wysłać alkoholika na odwyk lub przymusowe leczenie w zakładzie.

Tomasz Adamowicz zamieszkuje w Dębicy przy ul.Działając na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w .. (adres zameldowania) na leczenie odwykowe.. Możesz wystąpić z wnioskiem na Policje, aby pomogi go skierować na leczenie odwykowe - tu sprawy toczą się szybciej.. W razie, gdy zachodzi potrzeba złożenia ponownego wniosku o przymusowe leczenie, należy pamiętać, że można to zrobić nie wcześniej niż 3 miesiące po zakończeniu poprzedniego .- pisemnie wyrazić zgodę na leczenie (nie dotyczy pacjentów zobowiązanych do leczenia odwykowego przez sąd) - być trzeźwi (wskazanie alkomatu 0,00 promila w wydychanym powietrzu) jeżeli starają się o bezpośrednie przyjęcie w Oddział Terapii Uzależnienia.Wniosek o wydanie zarządzeń w trybie art. 109 k.r.i o. Przydatny dla osób, w których domu występuje problem nadużywania alkoholu.Title (Wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe) Author: KOMPUTER Last modified by: komputer Created Date: 11/3/2003 11:45:00 AM CompanyTitle (Wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe) Author: KOMPUTER Last modified by: MOPiRPA3 Created Date: 11/3/2003 12:45:00 PM Other titlesWNIOSEK O PRZYMUSOWE LECZENIE ODWYKOWE Zwracam się z wnioskiem o wszczęcie przez Prokuratora Rejonowego w Dębicy postępowania mającego na celu złożenie w Sądzie Rejonowym w Dębicy wniosku o przymusowe leczenie odwykowe mojego męża Tomasza Nowaka, ur. 15 lipca 1976 r. w Krakowie..

Sąd może na czas leczenie poddać ją nadzorowi kuratora.Wzór wniosku o przymusowe leczenie.

Sąd wszczyna postępowanie nie na wniosek rodziny osoby uzależnionej, lecz na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora.WZÓR Wniosek do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejscowość, Data Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej adres zameldowania/pobytu lub nazwa instytucji zgłaszającejosoby do leczenia odwykowego - np. rozkład życia rodzinnego.. Nie wiem jak sformułować uzasadnienie, zeby to jakoś z sensem brzmiało.. Wystarczy napisać, że proszę o skierowanie mojego dziecka na leczenie odwykowe i uzasadnić dlaczego takie leczenie jest konieczne.. Wniosek o objęcie leczeniem odwykowym należy w części dotyczącej danych osobowych wnioskodawcy, świadków oraz osoby kierowanej na Komisję, wypełnić czytelnie - najlepiej drukowanymi literami.(np.. 1: 1: 12 Październik 2010, 22:02 Łukasz Obrał: Wzór wniosku do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na złożenie przez opiekuna prawnego (kuratora) wniosku w ośrodku pomocy społecznej o umieszczenie ubezwłasnowolnionego w DPS.Wzór wniosku o skierowania na leczenie odwykowe do pobrania.Właśnie piszę wniosek o skierowanie na rpzymusowe leczenie.. Wniosek należy skierować do sądu rodzinnego.. Do wniosku dołącza dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli takie badanie zostało przeprowadzone.Instrukcja do wniosku o objęcie leczeniem odwykowym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt