Decyzja zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości

Pobierz

Dotacja w nadmiernej wysokości określana jest chyba decyzją a nie pismem dlatego ja będę czekał aż Wydział Spraw Obywatelskich dostarczy decyzję o zwrocie - od której na pewno się odwołam.W ust.. 3 dotacjami nienależnymi są dotacje udzielone bez .Zgodnie z regulacjami dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia, że zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.. Wydane w tej sprawie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z pewnością rozwieje wszelkie wątpliwości.Natomiast urząd może wszcząć postępowanie kontrolne i w jego wyniku wydać nawet decyzję o zwrocie dotacji, jako pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości albo wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem.. Czy obecnie dochodzenie roszczeń o zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości jest możliwe?Decyzja administracyjna o zwrocie dotacji lub zwrotu dofinansowania ze środków unijnych.. Dotacje udzielone z budżetu państwa: 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości - podlegają zwrotowi do budżetu państwa .Rada gminy w czasie pandemii może przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości..

... pobranie środków nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Zwrot .W 2013 r. w 12 ratach została nam przekazana dotacja oświatowa na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych.. 3 rozporządzenia).1) przekazania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem; 2) następującego po upływie terminów zwrotu określonych w ust.. Zgodnie z uchwałą, rozliczenie dotacji następowało w okresach kwartalnych, do 15 dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale.. że ustawa o finansach publicznych przyznaje organowi uprawnienie do wydania decyzji o zwrocie środków po bezskutecznym upływie terminu 14 dni od wezwania do zwrotu środków (lub wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności), a zatem zwrot w tym terminie nie jest .Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, dotacje przysługują również przedszkolom niepublicznym.. Jednocześnie umorzył postępowanie w odniesieniu do dotacji uzyskanej w związku z drugim uczniem tej szkoły.W wyniku przeprowadzonego postępowania, w oparciu o dowody z dokumentów oraz zeznania świadków, organ uznał za udowodnione, że pobranie dotacji w nadmiernej wysokości dotyczy tylko jednego ucznia i w takim zakresie nakazał zwrot dotacji.• po stronie dochodów w paragrafie 291 "Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości" - jeśli środki z tego tytułu są przyjmowane na dochody budżetu gminy i w .Jeśli jednak nie ma zgody organu prowadzącego na ustalenia dokonane w protokole i na dobrowolny zwrot kwestionowanych kwot dotacji, wówczas organ dotujący zgodnie z przepisami powinien wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zwrocie dotacji jako pobranej nienależnie bądź w nadmiernej wysokości albo wydatkowanej niezgodnie z przepisami.decyzji, tj. 06.02.2018 r. w kwocie 31,56 zl oraz od kwoty 423,58 zl (slownie: czterysta dwadziešcia trzy zlote piçédziesiQt osiem groszy) od dnia 12.12.2017 r. — daty stwierdzenia okolicznošci pobrania dotacji w nadmiernej wysokošci do dnia wydania decyzji, tj. 06.02.2018 r. w kwocie 5,20 zl..

1 i 2 w odniesieniu do dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Naliczenie odsetek rozpoczyna się dopiero po upływie 15 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości .Po pierwsze, kwestia zwrotu do budżetu jednostki samorządu terytorialnego (tu: gminy) dotacji pobranych w nadmiernej wysokości oraz naliczania odsetek od tych dotacji uregulowana została w art .pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości; podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności.. Nadmieniam ze projekt został zamkniety w kwietniu a teraz muszę zwrócić należność niekwalifikowaną (po kontroli).. Jak ująć to na kontach, jakie paragrafy (instytucja kultury)?Decyzja o zwrocie dotacji przez szkołę .. że pobranie dotacji w nadmiernej wysokości dotyczy tylko jednego ucznia i w takim zakresie nakazał zwrot dotacji.. Określoną w zaskarżonej decyzji przypadającą do zwrotu kwotę dotacji .Zwrot kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości powinien zostać dokonany w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej - w każdym rozdziale proporcjonalnie do kwoty dotacji, która była w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej wykorzystana przez gminę/powiat w roku budżetowym zgodnie z przeznaczeniem.Zwrot dotacji do budżetu JST Stosownie do przepisów art. 252 ufp dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego: 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości - podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokościGmina w 2013 r. otrzymała decyzję od wojewody w sprawie zwrotu dotacji celowej pobranej w 2012 r. w nadmiernej wysokości..

Po bezskutecznym upływie 14-dniowego terminu ...Zwroty niewykorzystanej dotacji.

Dotacje najczęściej są przekazywane beneficjentom w formie decyzji administracyjnej bądź w formie umowy i to właśnie owe dokumenty wskazują beneficjentowi jak przekazaną dotację należy wykorzystać.jest to drugie ostateczne rozliczenie dotacji Każda gmina otrzymała EPUAPEM tą informację.. - Ustawa o finansach publicznych - 1.. UZASADNIENIEStrona 2 - Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem przez beneficjenta podlega odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.. (zobacz np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 sierpnia 2011 r, sygn.. III SA/Gl 4/11) Uchwała rady miasta nie może ograniczyć prawa nauczycieli do dodatku za wychowawstwo, wynikającego z przepisów prawa.. Na dzień 31 grudnia 2013 r. nie znane jest jeszcze rozstrzygnięcie WSA.Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z dnia 19 grudnia 2013 r. sygn.. 2 tego przepisu określono, że dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są dotacje otrzymane z budżetu w wysokości wyższej niż określona w odrębnych przepisach, umowie lub wyższej niż niezbędna na dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania, natomiast zgodnie z ust..

Określenie wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych sprawia jednak często problemy.

W przypadku stwierdzenia wystąpienia powyższych przesłanek odpowiedni organ wzywa beneficjenta do zwrotu środków unijnych lub dotacji.. - Ustawa o finansach publicznych - 1.. Decyzję w sprawie zwrotu dotacji wydaje dotujący (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek .Art.. akt: V SA/Wa 1825/13, w którym orzekł o uchyleniu decyzji ustalającej wysokość należności przypadającej do zwrotu z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.pobranie środków nienależnie lub w nadmiernej wysokości.. Skutki połączenia dwóch firm w trakcie prowadzonego przetargu na podstawieZwrot dofinansowania powinien odpowiednio zmniejszyć rozliczenia międzyokresowe przychodów lub zwiększyć pozostałe koszty operacyjne, w zależności od ewidencji dotacji w momencie przyznania.Strona 1 z 2 - zwrot dotacji - napisał w Rachunkowość: Proszę o pomoc.. Od decyzji tej wniesione zostało odwołanie, a następnie skarga do WSA.. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości, zarząd wydaje decyzję o zwrocie dotacji do budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz z odsetkami, w ustalonej wysokości (§ 52 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt