Wniosek o przyznanie zapomogi uzasadnienie

Pobierz

Pani w dziekanacie zasugerowała mi starać się o zapomogę ,mam wszystkie.PODANIE O PRZYZNANIE ZASIŁKU NA POMOC ZDROWOTNĄ .. Załącznik 6otrzymałem/-am / nie otrzymałem/-am zapomogi* Uzasadnienie wniosku: .. Zostałam/em poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przekazanych w związku z ubieganiem się o przyznanie zapomogi jest Politechnika Częstochowska z siedzibą przy ul. J.H.. Uzasadnienie wniosku.. 10.00 PLN - Kupuję dostęp do wzorupożarem, powodzią i innymi klęskami żywiołowymi,* śmiercią członka rodziny,* w związku z trudną sytuacją rodzinną i materialną*.. Adres zamieszkania: 3.. Uzasadnienie złożonego wniosku: .Informuje o tym również Ustawa o zmianie niektórych ustaw z 8 maja 2018.. Uzasadnienie wniosku .W N I O S E K. O PRZYZNANIE ZAPOMOGI Z FUNDUSZU SPECJALNEJ POMOCY.. Przy czym należy dodać, że na podstawie tego samego zdarzenia o zapomogę można wystąpić tylko jeden raz.WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI Zwracam się z prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi z funduszu socjalnego w wysokości 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) ze względu na ciężką sytuację materialną moją oraz mojej rodziny oraz wypadku losowego, niezależnego ode mnie, jakim jest zalanie mieszkania.Zwykle prośbę o zapomogę z ZFŚS - losową, socjalną albo.. tylko pracowników) Nr telefonu (służbowego, prywatnego) (Nr konta) DANE DOTYCZĄCE DOCHODU NETTO..

Proszę o udzielenie zapomogi socjalnej/losowej.

W obecnym roku akademickim otrzymałem /-am/ zapomogę* TAK NIEO PRZYZNANIE ZAPOMOGI LOSOWEJ/SOCJALNEJ.. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.WNIOSEK O PRZYZNANIE W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 ZAPOMOGI Uzasadnienie wniosku:* .. Nie przyznać jednorazowej zapomogi z powodu (uzasadnienie):Wniosek o przyznanie zapomogi z ZF ŚS SGH 1 Prosz ę o przyznanie zapomogi 2 : losowej ekonomicznej Oświadczam, że średni miesi ęczny dochód na członka rodziny 3 w poprzednim roku kalendarzowymL.119 s.1 - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO) o pzetwarzaniu danych osobowych moich i członków mojej rodziny w celu skorzystania ze świadczeń z ZFŚS KWP w Bydgoszczy.. Powinno zawierać zwięzły, konkretny opis sytuacji życiowej i rodzinnej, który ma na celu wskazanie powodów przyczynienia się do ciężkiej sytuacji pracownika.O wypłatę zapomogi z ZFŚS może wnioskować sam pracownik, członek jego rodziny lub w jego imieniu organizacja związkowa, lub kierownik jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony.. Pracownik.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i członków rodziny w celu postępowania o przyznanie świadczeń z ZFŚS.. UZASADNIENIE WNIOSKU O PRZYZNANIE ZAPOMOGI LOSOWEJ.. Imię i nazwisko: 2..

Wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego - uzasadnienie.

Wniosek o przyznanie zapomogi z ZFŚS.. Dostęp do Państwa danych będą mieć członkowie Komisji Socjalnej działającej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lesznie oraz w przypadku złożenia odwołania członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lesznie.Wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego wzór i uzasadnienie 10.00 PLN - Kupuję dostęp do wzoru Kliknij by zapłacić LUB dodaj kolejny wzór Dodano do koszyka Jeśli chodzi o "zapomogę świąteczną", bo tak można ją nazwać, może Pani wskazać, że pieniądze chce przeznaczyć na zakup prezentów dla dzieci, zakup choinki i .Wniosek o przyznanie zapomogi bezzwrotnej Niniejszy Regulamin zapomog losowych zostal ustanowiony Uchwala nr 3/2014 przez Rade Zakladowa ZNP w dniu 2014-11-26 i obowiazuje od dnia 2015-01-01.Zalacznik nr 6 do Regulaminu Swiadczen Socjalnych W N I O S E K przyznanie zapomogiWniosek o przyznanie zapomogi z ZFŚS..

Wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego wzór i uzasadnienie.

Do wniosku załączam uzasadnienie i następujące dokumenty: (np. zaświadczenia, faktury, inne .Wniosek o przyznanie bezzwrotnej zapomogi w związku z trudną sytuacją rodzinną, życiową i materialną (w tym z tytułu urodzenia dziecka) / z podwyższonymi wydatkami w okresie zimowym wzór pdf 163.47 KB wzór word 48.5 KB.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie mi zasiłku ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.. Uzasadnienie wniosku (krótki opis zaistniałej trudnej sytuacji losowej) .1 Załącznik nr 5 do Regulaminu świadczeń Socjalnych W N I O S E K o przyznanie zapomogi bezzwrotnej dla osób w szczególnie trudnej sytuacjiWNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI BEZZWROTNEJ.. obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno - wychowawczych.. Nr prawa wykonywania zawodu: B. W Y P E Ł N I A P R A C O D A W C A W N I O S K O D A W C Y ..

Wyczerpujące uzasadnienie wniosku o zapomogę.

Twoje dane osobowe w związku z procedurą o przyznanie zapomogi w ramach Funduszu Senior są przetwarzane na następujących podstawach prawnych.. W obecnym roku akademickim złożyłem /-am/ wniosek o stypendium socjalne* TAK NIE 2.. Na podstawie art. 9 ust.. Telefon kontaktowy: 4.. Dąbrowskiego 69, 42-201 w Częstochowie oraz otrzymałam/em informacje .Znane mi s ą przepisy Kodeksu Karnego art. 233 § 1 i 2 kk o odpowiedzialno ści za podanie nieprawdziwych, niezgodnych z rzeczywisto ści ą danych.. Jednocze śnie o świadczam, Ŝe wyra Ŝam zgod ę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb socjalnych (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.. Nazwisko i Imię Adres (nr kodu, miejscowość, ulica) Jednostka organizacyjna (dot.. Zwracam się z prośbą o udzielenie mi zapomogi w związku z : długotrwałą chorobą,* pożarem, powodzią i innymi klęskami żywiołowymi,* śmiercią członka rodziny,* w związku z trudną sytuacją rodzinną i materialną* Jako uzasadnienie podaję: .IV.. Jako uzasadnienie podaję:.Uzasadnienie wniosku o zapomogę jest najważniejszym elementem pisma.. z 2002 r.WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI Z FUNDUSZU OIPIP W POZNANIU A.. UZASADNIENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU W TRYBIE § 3 UST.. 2 lit. a RODO, w przypadku, w którym przetwarzanie ma na celu przeprowadzenie postępowania w związku z udzieleniem Ci zapomogi z Funduszu .WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI LOSOWEJ Z OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ.. 2 REGULAMINU PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG CZŁONKOM ZNP .. ze względu na złożenie przez Ciebie wniosku o otrzymanie zapomogi z Funduszu Specjalnej Pomocy dla członków ZNP.WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI /Wypełnić drukowanymi literami/ Nazwisko i Imię Nr albumu Wydział Semestr Obywatelstwo Nr telefonu komórkowego Adres studenta Telefon Oświadczam, że: 1.. Jednolity wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego najczęściej zostaje dołączony do regulaminu ZFŚS i przygotowany przez pracodawcę w danej firmie.Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia wniosku o uzyskanie zapomogi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt