Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Pobierz

5.Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz nieposzlakowanej opinii (miejscowość i data)Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam w pełni z praw publicznych.. Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie .Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych Author: Związek Międzygminny Panki- Last modified by: Tomek Created Date: 5/11/2018 11:38:00 AM Company: Przystajń ds. Ochrony Wód Other titlesOświadczenie o za niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że korzystaniu z pełni praw publicznych.. W oświadczeniu należy podać miejsce i datę sporządzenia pisma i własnoręcznie się podpisać.wzór oświadczenia .. Nie byłem(am) karany(a) za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego.Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ..

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Kandydat, który musi takie złożyć z pozostałymi dokumentami, nie musi trudzić się chodzeniem po urzędach .. Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o .Title: Komenda Miejska Policji w Słupsku - Drukuj Author: Komenda Miejska Policji w Słupsku Created Date: 20210120061021+01'00'Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych .. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.. 2021-01-07 08:25 Oświadczenie o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych (rozmiar: 23.5 kB) Oświadczenie o wyrażeniu/niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (rozmiar: 31 kB)oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (podstawa prawna: art. 24 ust.. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.. 2 ustawy o radcach prawnych), oświadczenie o zakończonych lub toczących się postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych (podstawa prawna: Uchwała Nr 110/VII/2010 .o ś w i a d c z a m - iŜ nie byłem/byłam karany/karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe - nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarŜenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, - posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznychOpis dokumentu: Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych jest pismem, w którym osoba stwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych..

Korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

Korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.Oświadczenie o niekaralności i o korzystaniu z pełni praw publicznych .. nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, że posiadam pełną zdolność doOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych: (imię i nazwisko) (miejscowość, data) (adres zamieszkania)kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych Ja niżej podpisany /a .. oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.. .Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnie .. Korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.. W tym wypadku wystarczy samodzielne przygotowanie pisma.OŚWIADCZENIE Oświadczam, że: 1. wzór oświadczenia .. 1 pkt 3 i 4 w zw. z art. 33 ust.. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.. Dalsze korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.Oświadczenia do pobrania.. z 2018 r., poz.1600) - "Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawieOświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych Author: Urząd Miejski Last modified by: Agnieszka Skałecka Created Date: 11/21/2014 9:17:00 AM Company: Ząbkowice Ślaskie Other titles: Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznychoŚwiadczenie Ja, niżej podpisany oświadczam, że nie posiadam / posiadam*) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych Author: Związek Międzygminny Panki- Last modified by: Tomek Created Date: 5/11/2018 11:37:00 AM Company: Przystajń ds. Ochrony Wód Other titlesJednym z takich może być oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych..

Oświadczenie składam w związku z procesem rekrutacji na stanowisko ...oraz korzystania z pełni praw publicznych.

wzór oświadczenia .. wzór oświadczenia .. Niniejsze oświadczenie wnioskodawca składa pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego - "Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniuOświadczenie o niekaralności i korzystaniu z praw publicznych .. - nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - korzystam z pełni praw publicznych oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt