Usługi transportu międzynarodowego w deklaracji vat-7

Pobierz

.Spółka jest zobowiązana do ujęcia kosztów transportu międzynarodowego w podstawie opodatkowania z tytułu importu towarów również wtedy, gdy spedytor / przewoźnik wystawił już fakturę .Transport międzynarodowy, VAT-7 .. Jak stanowi art. 28b ustawy o VAT, usługa wykonywana na rzecz podatnika opodatkowana jest w miejscu siedziby usługobiorcy bądź jeśli wykonywana jest dla stałego miejsca prowadzenia działalności - w stałym miejscu prowadzenia działalności.Usługi te należy wykazywać w poz. 21 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D (w przypadku świadczenia usług transportu międzynarodowego towarów na rzecz podatników z innych państw członkowskich - również w poz. 22 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D; świadczenie takich usług podlega również obowiązkowi wykazania w informacji .Wykonujemy usługi transportu międzynarodowego (np. z Niemiec na Ukrainę, z Białorusi do Polski oraz na terenie kraju, ale będące częścią usługi transportu międzynarodowego) na zlecenia kontrahentów zarówno z Unii, jak i z Polski.. Wystawiam fakturę VAT ze stawką O% na polska firmę.. z 1995 r., nr 69, poz. 352).- deklaracji VAT-9M - jeżeli w danym miesiącu nie wystąpiło u nich wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (por. interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z 7 czerwca 2016 r., IBPP4/4512-60 .W pierwszym wypadku świadczenie usługi będzie zatem w całości opodatkowane w Polsce według stawki 0% (na podstawie art. 83 ust..

Natomiast przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust.

Od tej części rozliczy VAT na zasadach importu usług.. 1. pkt 23).. Wątpliwości w zakresie miejsca opodatkowania pojawiają się jednak, gdy zakres usługi wykracza poza Polskę i obejmuje również inne państwa.Odpowiedź: Import usługi, o której mowa, jest opodatkowany stawką 0% (jeżeli spełnione są warunki zastosowania stawki 0% do usługi transportu międzynarodowego) albo stawką 23% (w przeciwnym wypadku).. Moje pytanie dotyczy obowiązku podatkowego.. 1 pkt 23 ustawy VAT?Transport drogowy na obszarze Unii Europejskiej uregulowany został konwencją o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzoną w Genewie 19 maja 1956 r. Polska ratyfikowała ją w roku 1962 (Dz.U.. przy założeniu posiadania dokumentów określonych w art. 83 ust.. Z góry dziękuję za pomoc.. W odniesieniu natomiast do usług transportu osób świadczonych na terytorium kraju, w myśl art. 41 ust.. 1 pkt 23 u.p.t.u.. Witam, mam pytanie dotyczacej ujecia w deklaracji vat 7 usługi transportowej dla kontrahenta polskiego na trasie Niemcy-Szwajcaria.. W przypadku świadczenia, środkami transportu morskiego lub lotniczego, usług międzynarodowego transportu osób (niezależnie czy świadczonych na rzecz podatnika VAT czy też na rzecz osoby fizycznej, nie będącej takim podatnikiem) miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju.Zgodnie z art. 83 ust..

), a więc powinno zostać wykazane w poz. 23 deklaracji VAT-7.

W uproszczeniu mówiąc, z takim transportem mamy do czynienia, gdy jest on dokonywany z kraju spoza UE do Polski lub odwrotnie.Po otrzymaniu faktur od przewoźników lotniczych Spółka wystawia faktury swoim klientom ze stawką 0% w przypadku transportu międzynarodowego /art.. Zapłata nastąpiła 18 czerwca.. Pozostało jeszcze 89 % treści.. czytaj dalej» (Zobacz odpowiedzi)Witam, otwieram firmę transportową (transport międzynarodowy), ale nie posiadam jeszcze certyfikatu kompetencji zawodowych.. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej "ustawa o VAT") stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego (art. 83 ust.. 3 pkt 3 ustawy.. 6 ustawy.. 83 ust.1 pkt 23 ustawy/, które ujmuje w pozycji 22 deklaracji VAT-7 lub stawką 22%, które wykazuje w pozycjach 28 i 29 ww.. Usługa została wykonana 11 czerwca.. 2 ustawy, dla towarów i usług .07.09.2012 Usługi spedycji międzynarodowej a stawka VAT.. Witam, prowadzę firmę transportową.. deklaracji.W celu dokonania prawidłowego rozliczenia międzynarodowych usług przewozu osób, kluczowym jest przede wszystkim wskazanie znaczenia pojęcia tych usług, jak również zasad ustalania miejsca ich świadczenia, ponieważ ze względu na terytorialny charakter podatku VAT, od właściwego określenia miejsca opodatkowania danej usługi zależy, czy podatnik będzie ponosił ciężar podatku VAT.Przez usługi transportu międzynarodowego rozumie się również usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa w pkt 1 i 2 - art. 83 ust..

Miejsce opodatkowania usługi transportu międzynarodowego.

przez: hapek | 2012.12.12 7:52:15 .. W związku z tym chcę zatrudnić osobę jako zarządzający transportem, czego wymaga otrzymanie licencji.Myślałam o umowie zlecenia, ale moja kadrowa mówi, że ta osoba, która sama .Spółka nabyła od duńskiej firmy usługę transportu międzynarodowego, która w części była wykonana w kraju.. Usługa została wykonana 24 kwietnia 2017 r. na terenie Niemiec, faktura wystawiona 5 maja 2017 r. (odwrotne obciążenie).. Dlatego obowiązek podatkowy w stosunku do tej części powstał w dniu zapłaty.Miejsce świadczenia usługi - samolotem, statkiem.. Fakturę jednak wystawiam dla polskiego kontrahenta.. 3 - ust.. Odcinek krajowy opodatkowany był stawką 0 proc. i wykazywany był w deklaracji VAT-7 w poz. 22, a .W takim bowiem przypadku usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce.. W której pozycji deklaracji VAT powinna zostać ujęta dostawa - 11 czy 13?. Załatwiaj wszystkie sprawy przedsiębiorcy na biznes.gov.plPytanie: Wykonuję usługi transportowe na rzecz polskiej firmy wożąc towar na Białoruś.. Świadczący usługę wykazuje z tego tytułu w deklaracji VAT-7, VAT-7K albo VAT-7D (co do zasady obliczony wg stawki podstawowej, chyba że mamy do czynienia z transportem międzynarodowym, do którego ma zastosowanie stawka 0%) podatek należny, zaś nabywca podatek .Pytanie: Usługi transportowe świadczy polska firma na terenie UE..

W której pozycji deklaracji VAT-7 powinna być umieszczona ta faktura?

1 pkt 23, rozumie się:W myśl art.83 ust.5 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, dla udokumentowania każdej usługi transportu międzynarodowego powinien Pan posiadać list przewozowy lub dokument spedytorski, stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do .Pomimo że wykonana usługa nie podlega w Polsce opodatkowaniu, podatnik ma obowiązek wykazania jej wartości w części C deklaracji VAT-7 w rubryce 21 jako dostawę towarów oraz świadczenie .Usługi transportowe towarów i pasażerów należy zaliczyć do odpłatnego świadczenia usług, które na gruncie ustawy o VAT podlegają opodatkowaniu.Większych problemów nie sprawia transport wykonywany wyłącznie na terytorium kraju.. Wystawiam fakturę VAT ze stawką 0% za transport z Polski do Szwajcarii.. Faktura została wystawiona ze stawką 0%, czy będzie ona ujęta w deklaracji vat 7 jako śwadczenie usług na .gdzie w deklaracji vat-7 ujmować eksport usługi marketingowej do ue?. Czy prawidłowo ujęto usługę w deklaracji za kwiecień 2017 r?W takim przypadku usługobiorca będzie zobowiązany do wykazania tej części usługi w deklaracji VAT-7 odpowiednio w pozycjach 34 i 46.. Natomiast w drugim przypadku świadczenie usługi w .Rozpocznij swoją przygodę z biznesem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt