Wniosek o wydanie wyników badań

Pobierz

1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:Wniosek składany jest przed badaniem w sekretariacie poradni lub u osoby badającej.. WYDAWANIE WYNIKÓW BADAŃ I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ DROGĄWniosek o wydanie wyników bada ń za po średnictwem poczty elektronicznej wydanie: 2020.03.23 .. PM-MAC-43 wniosek o wydanie wyników badań Author: i.janiak Created Date: 1/20/2021 1:05:39 PM .Wniosek o wydanie wyników badań za pośrednictwem poczty elektronicznej wydanie: 2021.04.30 .. Wnioskodawcawydanie wyników badań diagnostyki obrazowej (RTG , MR, Mammografia) - na płycie CD 1,70 zł Uwaga!. 1 i 26 ust.. Zwracam się z wnioskiem o wydanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii kompletnej dokumentacji medycznej indywidualnej (w tym w szczególności historii choroby, wyników badań diagnostycznych, opisów operacji, kart konsultacji medycznych, kart znieczulenia, opisów badań .PR28_P1.W2_IR3.W4_F1_W2_Wniosek-dokumentacja-medycznaPacjent, który chce uzyskać dokumentację medyczną proszony jest o osobiste zgłoszenie się w celu złożenia wniosku do Działu Obsługi Pacjenta:.. Podstawa prawna: art. 23 ust.. Dokumentacja medyczna po wprowadzonych zmianach przepisów jest udostępniana osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia11.Upoważnienie do odbioru wyników badań: Upoważnienie do odbioru wyników badań: Pobierz plik: 2020-01-15: 15: Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej zawierającej dane osobowe: Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej zawierającej dane osobowe: Pobierz plik: 2021-01-15dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji niniejszego wniosku o odpis wyników badań, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości jego wydania..

6.Prosimy o wydanie kopii dokumentacji medycznej: bez wyników badań ...

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE AKTUALNYCH WYNIKÓW BADAŃ WODY Dane klienta .. Zgodnie z art. 24 ust.. Data i podpis osoby przyjmującej wniosek Wyrażam zgodę na wydanie kopii dokumentacji medycznej _____ Data i podpis lekarza Kopia dokumentacji medycznej gotowa do wydania zawiera kserokopię: .. 2016, poz. 186 t. j. ze zm.).wniosek o wydanie wynikÓw badaŃ wody z miejskiej sieci wodociĄgowej: 4. wniosek o wyraŻenie zgody na zamontowanie drugiego wodomierza gŁÓwnego: 5. wniosek o wydanie opinii w sprawie moŻliwoŚci przyŁĄczenia do miejskiej sieci wod.-kan.. Jednocześnie informujemy, że dane z wniosku muszą być zgodne z danymi w dokumentacji medycznej pacjenta.. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów ewidencjonowania udostępnienia dokumentacji medycznej.. Tym samym, podczas wyznaczonej wizyty, lekarz, który skierował pacjenta na badanie, dysponuje jego wynikami i może przekazać pacjentowi informację o jego stanie zdrowia.wydanie kopii dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej na CD wydanie kopii dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej, zaszyfrowanie i przesłanie na adres email udostępnienie dokumentacji medycznej do wglądu w siedzibie Poradni wydanie kopii wyników badań Rodzaj dokumentacji medycznej:5-7_wniosek o udostępnienie dok med._wyd6.pdf Aktualizacja 17.08.2018 Rozmiar 166,28 kb; 0-161 wniosek_o_przywrocenie_na_liste_oczekujacych.rtf Aktualizacja 20.04.2015 Rozmiar 46,31 kb; 2-153 Upoważnienie do odbioru wyników badań lab.docx Aktualizacja 21.01.2014 Rozmiar 19,16 kbWNIOSEK O WYDANIE KOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ..

Zwracam się z prośbą o udostępnienie aktualnych wyników badań wody przeznaczonej doCelem otrzymania wyników badań można zwrócić się do świadczeniodawcy o udostępnienie ich w formie kserokopii.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.r.. Wniosek o wydanie wyników badań - składany wówczas, kiedy rodzice chcą otrzymać krótką informację o przeprowadzonym w poradni badaniu - zastosowanych narzędziach diagnostycznych oraz uzyskanych liczbowych wynikach badania.UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że: Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może być złożony w formie pisemnej, w dowolnej treści, jednakże z wniosku musi wynikać: którego Pacjenta wniosek dotyczy; jakiej dokumentacji medycznej wniosek dotyczy; dane wnioskodawcy (imię i nazwisko) oraz dane do kontaktu (np. telefon, adres mailowy .Lądeckie Usługi Komunalne sp..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt