Skarga rodziców na dyrektora szkoły do kuratorium

Pobierz

Kuratorium nie rozpatruje anonimowych wniosków.Pytanie: Do dyrektora szkoły wpłynęła skarga rodzica na zachowanie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej: niesprawiedliwe ocenianie, kłamstwa, stronniczość, brak reakcji na dokuczanie przez innych uczniów.. Nie spodobało jej się np. to, że na zebranie rady dyrektor wszedł wraz z dwoma policjantami, mimo że nie został na nie zaproszonyNatomiast dyrektorzy: Delegatury w Jeleniej Górze, Delegatury w Legnicy, Delegatury w Wałbrzychu, przyjmują w każdą środę na terenie siedzib kierowanych przez siebie Delegatur, w godzinach od 10:00 do 12:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.. Rejestracji podlegają skargi i wnioski wnoszone pisemnie, telegraficznie, pocztą elektroniczną, dalekopisem lub telefaksem, a także ustnie do protokołu.Rośnie liczba skarg na nauczycieli wpływających do kuratorium.. Sprawdź Opinię użytkowników Money.pl na ten temat oraz dołącz się do Dyskusji na Forum Money.plRodzice, którzy chcą złożyć skargę na naganne zachowanie nauczyciela, swoje obiekcje kierują do dyrektora szkoły.Rodzice piszą skargi Rodzice korzystają z konstytucyjnego prawa do złożenia skargi, a dyrektor szkoły ma obowiązek jej rozpatrzenia, to znaczy zbadania problemu i zajęcia stanowiska w zgłoszonej sprawie, zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg zgłaszanych przez rodziców określoną w statucie szkoły.Rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu napisali skargę do kuratorium oświaty..

Poskarżyła się na niego rada rodziców.

Ma on 14 dni od daty wpłynięcia skargi na nauczyciela na ustosunkowanie się do niej.. W placówce od wielu tygodni trwa konflikt między dyrekcją .Skargi wpływające do dyrektora szkoły mogą być składane przez rodziców bądź uczniów na nauczycieli, ale też przez nauczycieli na uczniów.. W wyjątkowych przypadkach może być to nawet 30 dni - ale przyczyna musi być ważna.Wniesienie skargi przeciwko dyrektorowi szkoły do rady gminy, a kompetencje komisji rewizyjnej.. Większość nie jest jednak rozpatrywana, bo kurator nie zajmuje się anonimami.. Zaloguj się, aby dodać komentarz.. Chłopiec, o którym mowa .W czwartek radni Lublina zajmą się skargą na dyrektora Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie.. W ogóle nas na konferencji nie zapoznała z systemem hospitacji.Posiada orzeczenie, pozostaje pod stałą opieką poradni i specjalistów, do których chodzi z rodzicami także poza szkołą - mówi Małgorzata Gładysiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Sopocie - Pamiętajmy o tym, że dzieci z problemami też mają prawo do egzystencji i nauki w normalnej placówce..

Doszło do niej po skardze od zaniepokojonych rodziców.

Skargi i wnioski muszą zawierać: imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego oraz adres .Małopolskie kuratorium oświaty otrzymuje pojedyncze skargi, głównie drogą telefoniczną, od rodziców niezadowolonych z zalecenia noszenia maseczek przez dzieci w szkołach.. To połączenie dało mieszankę wybuchową.. Kuratoria przyznają, że liczba skarg rośnie .Skargi i wnioski wpływające do Kuratorium są rejestrowane w centralnym rejestrze skarg i wniosków.. - Sprawdzimy zasadność zarzutów - zapowiada Arkadiusz Kwieciński, dyrektor chełmskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie.. Po przekazaniu wniosków przez komisje rewizyjną uchwałę w przedmiocie rozpatrzenia skargi na dyrektora szkoły podejmuje już rada gminy w granicach swych ustawowych kompetencji..

Z drugiej strony widać rosnącą roszczeniowość rodziców.

Postępowałam zgodnie ze Statutem Szkoły i Przedmiotowym Systemem Oceniania.. Jeżeli taka skarga dotyczy nauczyciela, powinna zostać zwrócona - zgodnie z właściwością - do dyrektora szkoły.. Dyrektor szkoły musi zadbać o to, aby obowiązujące w jego szkole dokumenty zawierały regulacje dotyczące rozpatrywania skarg wobec nauczycieli.Kuratorium Oświaty zakończyło kontrolę w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie.. Pismo powinno być podpisane przez rodzica.. Dopiero ok. w połowie września poinformowała mnie o tym piśmie dyrekcja szkoły, tłumacząc mi, że dlatego wyznaczyła mi najwięcej hospitacji, ponieważ musi odnieść się do pisma rodziców.. Zostały przeprowadzone rozmowy z nauczycielką, która nie zgadza się z zarzutami.. Chodzi o dyrektorkę podstawówki.. Matka ucznia napisała skargę do kuratorium, które po zapoznaniu się ze sprawą uznało, że złamałam, czy też naruszyłam § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie oceniania.. Podstawą może być statut szkoły lub prawo administracyjne - przypomina Michał Łyszczarz w Dyrektorze Szkoły.Gdy rodzice ucznia złożą skargę na nauczyciela dyrektor ma obowiązek sprawę wyjaśnić, poinformować skarżących o rozstrzygnięciu sprawy oraz zgromadzić dokumenta ..

Email.Skargi na nauczyciela najlepiej kierować bezpośrednio do dyrektora szkoły.

Rodzice bywają roszczeniowi, a ich skargi niejednokrotnie dotyczą .Do kuratorium trafiają skargi od nauczycieli na nieprawidłowości związane z: * zatrudnieniem (umowa o pracę, zwolnienie, ocena pracy, konkursy na dyrektora szkoły lub placówki .Dyskusje na temat: Skarga na Dyrektora Szkoły do Kuratorium.. Wtedy matka wystosowała skargę na szkołę, wychowawcę, dyrekcję do kuratorium.Pisemną skargę lub wniosek składamy do Kuratorium Oświaty (lub Delegatur Kuratorium Oświaty - w zależności od lokalizacji szkoły) do Kancelarii ogólnej, "za potwierdzeniem odbioru".. Mimo to zwiększa się liczba postępowań .Pisemna skarga rodziców na pracę nauczyciela - działania dyrektora szkoły Dariusz Skrzyński Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiegoSkarga na nauczyciela to ostateczny, lecz dobry i jedyny sposób, aby sprawy nie zaszły za daleko.. Związane z tym procedury powinny określać dokumenty szkolne.. "Otrzymaliśmy pojedyncze mejle, więcej jednak rodziców dzwoniło, że dyrekcje wymagają noszenia maseczek.Słowem - dyrektor ma prawo zostać zapoznany z treścią skargi (na przykład poprzez przedstawienie mu zawartych w niej zarzutów), ale jeśli chciałby zapoznać się bezpośrednio z pismem zawierającym skargę, może to zrobić jedynie w drodze dostępu do informacji publicznej, o ile nie zostanie przy tym naruszona ustawa o ochronie .Na posiedzenia komisji zapraszane są osoby skarżące oraz osoby których skarga dotyczy.. Rada pedagogiczna zdecydowała, że kolejną konsekwencją (zapisaną w statucie) bedzie przeniesienie do równoległej klasy na okres miesiąca.. Do szkoły wpłynął list od 25 pozostałych rodziców w obronie nauczycielki.O sprawie pisaliśmy w artykule: Kuratorium i starostwo badają donos na dyrektor szkoły.W treści skargi dwójki nauczycieli padło dziewięć zarzutów, m.in.: o nieprzeprowadzanie lekcji, pozostawianie uczniów bez opieki, nieprawidłowe zwoływanie i przeprowadzanie rad pedagogicznych, zmuszanie uczniów i nauczycieli do uczestnictwa w mszach św., złe ocenianie nauczycieli i .Reforma edukacji, której efektem była likwidacja gimnazjów, wydłużenie podstawówek o dwie klasy, egzaminy do liceum w nowym trybie czy wreszcie strajk nauczycieli - to wszystko nie pozostało bez wpływu na atmosferę w szkołach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt