Wniosek o leczenie przymusowe

Pobierz

zm. ) .. WNIOSEK: Przymusowe Leczenie Alkoholika - Leczenie Uzależnień Author: Łukasz Keywords:Wniosek do sądu o przymusowe leczenie psychiatryczne - wzór jego sporządzenia - do pobrania w formatach .doc oraz pdf.Aby wystąpić o skierowanie na przymusowe leczenie, należy złożyć wniosek w miejscowym urzędzie gminy.. Są nimi prokurator oraz gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych.. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.Właśnie piszę wniosek o skierowanie na rpzymusowe leczenie.. ROZMIAR: 27KB RODZAJ: DOC, PDF TAGI: WNIOSKI, WNIOSKI DO SĄDU.. 1 ustawy: Do szpitala psychiatrycznego może być również przyjęta, bez zgody wymaganej w art. 22, osoba chora psychicznie:Wniosek o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego należy złożyć do sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich według miejsca zamieszkania osoby chorej.. Jeśli leczony osiągnie pełnoletność przed zakończeniem terapii, można przedłużyć okres leczenia, nie więcej jednak niż o dwa lata.. Nie wiem jak sformułować uzasadnienie, zeby to jakoś z sensem brzmiało.. Problem porusza też ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.. Sprawę do sądu może bowiem skierować wyłącznie Gminna Komisja ds.. Odbywa się ona w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku..

Co do zasady problem alkoholowy zgłosić może każdy.Droga do przymusowego leczenia.

To kiedy może być ono zastosowane określa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.Czas przymusowego leczenia osoby niepełnoletniej nie może być dłuższy niż dwa lata.. Okazało się, że chory postanowił nie stawiać się na badania do psychiatry, a Policja poinformowała sąd, że nie udało jej się odnaleźć pacjenta w miejscu jego zamieszkania.Wniosek o przymusowe leczenie może złożyć: przedstawiciel ustawowy, krewny w linii prostej, rodzeństwo, faktyczny opiekun, instytucja (z urzędu).Sądowe zobowiązanie do leczenia odwykowego - krok po kroku Zobowiązanie do leczenia odwykowego jest uregulowane w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 24-35) i według obecnego stanu prawnego nie jest to leczenie o charakterze przymusowym.O ustaniu obowiązku poddania się leczeniu przed upływem wskazanego okresu decyduje sąd na wniosek osoby zobowiązanej, zakładu leczącego, kuratora, prokuratora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii zakładu, w którym osoba leczona przebywa.Jeśli cel leczenia został osiągnięty przed zakończeniem terminu, na wniosek placówki leczniczej, sąd może podjąć decyzję o skróceniu tego terminu..

Wydaje się jednak, że podstawę dla skierowania Pańskiej żony na przymusowe leczenie stanowić może art. 29 ust.

Przymusowemu leczeniu i rehabilitacji można poddać jedynie osobę, która nie ukończyła jeszcze 18 lat.. Czas pobytu w szpitalu psychiatrycznym.. Wniosek jest zwolniony z opłat sądowych.We wniosku powinien wykazać, iż: nieprzyjęcie chorego do szpitala psychiatrycznego spowoduje znaczenie pogorszenie się stanu jego zdrowia, lub; chory jest niezdolny do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie przyniesie poprawę jego stanu zdrowia.Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego może być złożony do sądu tylko przez określone podmioty.. Pije kobieta, zaniedbuje dzieci zaciaga długi.Wyłącznie w tak udokumentowanej sytuacji można złożyć wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne bez zgody osoby chorej, która nie potrafi o siebie zadbać.. Najczęściej (choć nie zawsze) sugeruję skorzystanie z drugiej opcji tj. złożenia wniosku o leczenie przymusowe.Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury - spowoduje, że Sąd odeśle taki wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jako instytucji uprawnionej do tego..

Decyduje o nim sąd rodzinny i nieletnich na wniosek:Może złożyć wniosek do sądu opiekuńczego o przymusowe leczenie dziecka.

Podstawą orzekania sądu są wówczas przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.. Sąd może wydać orzeczenie zobowiązujące do poddania się obowiązkowemu leczeniu odwykowemu po przeprowadzeniu rozprawy.. Ostatnio dodane na pobierz.pl .. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Wniosek o wydanie prawomocnego postanowienia sądu Wniosek o rentę socjaln .Na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w związku z konsekwencjami nadużywania alkoholu skutkującymi: a) rozkładem życia rodzinnego b) demoralizacją nieletnich c) uchylaniem się od pracy d) systematycznym zakłócaniem spokoju lub porządku publicznego (niewłaściwe skreślić)Przygotowałem wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne i czekaliśmy na badanie przez lekarza i posiedzenie sądowe.. Mając na względzie zwłaszcza dobro takiej osoby, należy do Sądu Rejonowego (sądu opiekuńczego) właściwego dla miejsca zamieszkania osoby chorej złożyć odpowiedni wniosek.Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne.. Co ważne, wniosek o przyjęcie osoby chorej do szpitala psychiatrycznego jest wolny odDziałając na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 Nr 70 poz. 473 z późn..

Pytanie jak skierować kogoś na przymusowe leczenie alkoholizmu jest jednym z najtrudniejszych jakie zadaje sobie rodzina i społeczeńśtwo.

Gminna komisja d.s.. rozwiązywania problemów alkoholowych po otrzymaniu opinii biegłego i psychologa kieruje do sądu wniosek o przymusowe leczenie odwykowe osoby uzależnionej od alkoholu które zostanie przeprowadzone w zakładzie lecznictwa odwykowego.WNIOSEK O PRZYMUSOWE LECZENIE ODWYKOWE Zwracam się z wnioskiem o wszczęcie przez Miejską Komisję Do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bydgoszczy postępowania mającego na celu złożenie w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy wniosku o przymusowe leczenie odwykowe mojego brata Kazimierza Kowalskiego, ur. 15 maja 1965 r.O potrzebie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w ust.. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub prokurator.WNIOSEK O PRZYMUSOWE LECZENIE ODWYKOWE Zwracam się z wnioskiem o wszczęcie przez Prokuratora Rejonowego w Dębicy postępowania mającego na celu złożenie w Sądzie Rejonowym w Dębicy wniosku o przymusowe leczenie odwykowe mojego męża Tomasza Nowaka, ur.Wniosek o skierowanie na przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym.. Postępowanie przed sądem opiekuńczym w sprawie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta w trybie nagłym oraz na przymusowe leczenie szpitalne - dotyczy art. 23, 24 i 29 uozp.Orzeczenie sądu o przymusowym leczeniu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt