Jak wypełnić formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2020

Pobierz

Informacje dotyczące podmiotu,Jak wypełnić OŚWIADCZENIE/ ZMIANĘ OŚWIADCZENIA; .. Więcej informacji o EUMASS.. D - Wpisujemy identyfikator gminy, zgodny z adresem zameldowania.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii1 Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie .Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez .. w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis.. A - Wpisujemy nr NIP.. się.. UE L 352 z 24.12 .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.Gdańska, przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych do: 1) 15 maja 2020 r.; ..

Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, ... wniosek o udzielenie pożyczki.

UE L 352 z 24.12 .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. Jeżeli nie mamy NIP, wpisujemy "nie posiadam" B - Wpisujemy imię i nazwisko.. A - Wpisujemy nr NIP.. B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy .. taka sama w formularzu składanym zarówno w OHP jak i w gminie).Instrukcja w większości pochodzi z załącznika do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.. Rozporządzenia dotyczące pomocy de minimis wskazują zakres informacji, które powinien przedstawić podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (art. 37 ust.. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (czarny kolor czcionki - oryginalna instrukcja)Formularze informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.. Stosuje .. Formularz: Pobierz plik "RFD.pdf" 381 kB.. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.Informacja ta dotyczy też wszystkich, którzy złożyli już ww..

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Zastąpił formularz: ZUS-RD-FPD-01.

C - Wpisujemy adres zameldowania.. Wzór został określony w załączniku do Rozporządzenia Rady.Jednocześnie przypominamy, iż za okresy sprawozdawcze 01/2009-12/2014 wraz z wnioskiem Wn-D należy składać formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de mnimis lub pomoc de mnimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP), który obowiązywał w tamtym okresie.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Strona 1 z 12 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika 3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnika A. Załączana jest jedna umowa o udzielenie pożyczki ma postać pliku przekazywanego (PDF).Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz..

D - Wpisujemy identyfikator gminy, zgodny z adresem zameldowania.Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

się.. UE L 352 z 24.12 .tylko de minimis tylko pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID­‑19, udzielana w ramach limitu 800 000 euro na przedsiębiorcę Wybierz format zapisu wyników:

do pomocy de minimis udzielanej na warunkach .

rozporządzen.. określonych.. Prosimy o jego uzupełnienie o formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 18, poz. 99)) oraz o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (art. 37 ust .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UniiSzanowni Państwo, od 6 lipca 2015 r. w SODiR zostanie udostępniony dla użytkowników aktualny formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-PdM).. Powrót do listy: Ulgi i umorzenia.formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (TUTAJ GO POBIERZESZ); kopię pełnomocnictwa (o ile dotyczy)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt