Opłata za duplikat legitymacji szkolnej 2019

Pobierz

Opłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji poza VAT.. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnychOpłaty za wydanie duplikatu legitymacji lub świadectwa szkolnego wnosi się na poniższy numer konta : PKO Bank Polski S.A. Nr konta 09 W tytule należy podać: imię i nazwisko ucznia z dopiskiem: opłata za duplikat legitymacji lub świadectwa szkolnego.Nr 225, poz. 1635) opłata za duplikat legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.. Powiązane porady i dokumenty.. Duplikat wydaje się wtedy, gdy oryginał ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.OPŁATY SKARBOWE.. wynikająca z art. 272 Kodeksu Karnego 1), odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy.. PROSIMY KIEROWAĆ NA KONTO BANKOWE.. Tadeusza Kotarbińskiego w Budzyniu.. Szkoła Podstawowa im.. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i e-legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego i e-legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty .opłata za duplikat świadectwa - 26zł.. Termin od 01.01.2017 r.Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż pobierając opłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji działa jako organ władzy publicznej realizujący zadania ustawowe, a nie jako podatnik VAT.INFORMACJA O OPŁATACH ZA DUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH Przy wyrabianiu duplikatu świadectwa szkolnego lub legitymacji szkolnej - prosimy o wpłacanie kwot: - duplikat świadectwa szkolnego - 26,00 zł - duplikat legitymacji szkolnej - 9,00 zł na konto Szkoły Podstawowej w RynarzewieDuplikaty legitymacji szkolnej wydawane są na podstawie dowodu wpłaty..

opłata zaduplikat legitymację szkolną - zł.

Prosimy o wpłacanie należnych kwot na konto: Publicznej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym ul. Szmaragdowa 5 82-310 Elbląg 2. lub duplikat świadectwa oraz imię i nazwisko dziecka).. wpłaty są księgowane w paragrafie 0690 i są zwolnione z Vat i korzystają ze zwolnienia z tego podatku na podstawie art. 43 ust.. Powiatowy Zespół Szkół.. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka z dopiskiem "opłata za duplikat legitymacji/świadectwa".Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego (świadectwa dojrzałości) należy wnieść opłatę w wysokości 26 zł, zaś za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - opłatę w wysokości 9 zł.. W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację.. opłata skarbowa od poświadczenia własnoręczności podpisu - 9 zł .. Prosimy o wpłacanie należnych kwot na konto: 17 .. Poświadczenie własnoręczności podpisu (duplikaty legitymacji szkolnych, kart rowerowych) - 9 zł.. Podstawa prawna; Duplikaty świadectw i dyplomów państwowych wydaje się zgodnie z § 23 ustęp 1 - 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, (Dz.Duplikaty indeksu, legitymacji szkolnej i e-legitymacji szkolnej wydaje się z fotografią..

Osiedle ...- duplikat legitymacji szkolnej - 9 PLN .

Wydany duplikat legitymacji szkolnej wpisuje się do rejestru wydanych duplikatów, zakładanego na każdy rok kalendarzowy.. ul.• duplikat świadectwa szkolnego - 26 zł • duplikat legitymacji szkolnej - 9 zł Prosimy o wpłacanie należnej kwoty na konto: Szkoła Podstawowa nr 3 w Goleniowie ul. Jodłowa 33 72-100 Goleniów 24 z dopiskiem: "opłata za duplikat legitymacji + imię i nazwisko ucznia" lub "opłata za duplikat .Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł.. NR RACHUNKU 30 7200 1001.. Termin wykonania duplikatu legitymacji wynosi do 7 dni roboczych.. Legalizacja dokumentu (duplikaty świadectw) - 26 zł.. Uczeń potwierdza odbiór duplikatu legitymacji podpisując się i wpisując datę odbioru.. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał .. Duplikat legitymacji - o czym pamiętać w związku z jego wydaniem.I.. Opłatę skarbową należy wpłacić na poniższe konto Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy na rachunek dochodów własnych Szkoły Podstawowej nr 150Opłatę za wydanie wtórnej legitymacji szkolnej należy wnosić na rachunek bankowy Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2 PKO BP 52 z dopiskiem: "opłata za duplikat legitymacji szkolnej, imię i nazwisko ucznia, klasa"- duplikat legitymacji szkolnej - 9 zł..

Uzasadnienie:- duplikat legitymacji szkolnej - 9 zł.

"Opłata za duplikat legitymacji szkolnej <>" Opłata za sporządzenie duplikatu świadectwa wynosi 26 zł Opłata za sporządzenie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (tekst jedn.. Legitymacja szkolna - 9 zł; Świadectwo szkolne - 26 złOPŁATY ZA DUPLIKATY LEGITYMACJI I ŚWIADECTW SZKOLNYCH.. Z orzecznictwa sądów: Jakie skutki w VAT ma wydawanie duplikatów legitymacji.. Długa 6. tytuł przelewu: "opłata za duplikat legitymacji, imię i nazwisko ucznia" lub "opłata za duplikat świadectwa, imię i nazwisko ucznia" Na podstawie .Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.. Dowód wniesienia opłaty.. Legitymacje szkolne Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu dziecka do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie.. Sienkiewicza 9, Słupsk.. Jedno z najczęściej zadawanych pytań dotyczących kwalifikacji - na gruncie VAT - uzyskiwanych przez jednostki oświatowe dochodów dotyczy konieczności rozliczania opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.INFORMACJA O OPŁATACH ZA DUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH.. Oddziale Banku al.. Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska).. : 2020 poz.1546),Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz duplikaty świadectw szkolnych dokonywać należy na konto nr 92 3568 1569 (w tytule wpłaty należy wpisać: duplikat leg..

Duplikat legitymacji szkolnej - 9,00 zł, 2.

z dopiskiem - "opłata za duplikat legitymacji ZSnr8 w Rzeszowie + imię i nazwisko ucznia" lub "opłata za duplikat świadectwa ZSnr8 w Rzeszowie .Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa pobiera się opłatę w wysokości: 1.. .Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26 zł.. Aktualne zdjęcie legitymacyjne.. W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację.. Duplikat świadectwa - 26,00 zł.duplikat legitymacji szkolnej legitymacja szkolna opłata za duplikat legitymacji.. Za powyższe płatności prowizje nie są pobierane w: Oddziale Banku w KASIE w Ratuszu, PL. Zwycięstwa 3, Słupsk.. Opłaty za duplikaty należy wnieść na rachunek bankowy szkoły z dopiskiem " opłata za duplikat legitymacji / świadectwa" + imię i nazwisko.. 1 pkt 26 ustawy o VAT.Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł.. Zespół Szkół Energetycznych w Lublinie ul. Duplikat dokumentu zostanie wydany na podstawie dowodu wpłaty.. Duplikat odbiera Rodzic ucznia w sekretariacie szkoły po okazaniu dowodu wpłaty.. z dopiskiem - "opłata za duplikat legitymacji PSP GG + imię i nazwisko ucznia" lub "opłata za duplikat świadectwa PSP GG .Opłata za wydanie duplikatu legitymacji i świadectw szkolnych: - duplikat świadectwa szkolnego - 26 zł - duplikat legitymacji szkolnej - 9 zł Prosimy o wpłacenie należnej kwoty na konto: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10 ul. Dębicka 288 35- 213 Rzeszów Nr konta: 98 0187 3488Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji z dnia 4 lipca 2017 r. nr 0111-KDIB3-2.2.AR rozstrzygnął w zakresie opodatkowania czynności wydawania przez Gminę, za pośrednictwem placówek oświatowych duplikatów legitymacji uczniowskich i świadectw szkolnych.Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu, tj. 9,00 zł.. 62 .. 75 ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt