Protokół z wyboru oferty

Pobierz

Z o. o., 30-434 Kraków, ul.. PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT złożonych jako odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia 28.02.2012 dotyczących dostarczenie sprzętu w ramach projektu 8.2 POIG Malbork, 14.03.2012 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Dąbrówno, 4 marca 2016 r. Nasz znak: DRZ PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT Dotyczy: wykonania Prognozy oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. z o.o. ul. Śliwkowa 1 Niekanin 78-100 Kołobrzeg NIP Sposób upublicznienia:PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Lp.. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej E2_82_AC/ ukazało się zapytanie ofertowe na wykonanie prognozy oceny oddziaływania na .Protokół z wyboru oferty Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zamieszcza protokół z wyboru oferty na ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne.Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę wykonania wydruku grafik, najmu nośników billboardowych i wyklejenia grafik na wynajętych nośnikach w wybranych miastach na terenie Polski w ramach projektu pt. "Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II", realizowanego w ramach PO KL, Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.6.1 Wrocław, 29 lipca 2019 r. Postępowanie nr WB.2410.11..

Zestawienie ofert: Nr oferty Nazwa (firma i adres Wykonawcy) Wartość ofertowa00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.

Owocowa 6, do zadania wpłynęła 1 oferta .. wtorek, 03 października 2017 09:07.. PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT Protokół z wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie art. 4 ust 8, 8a i 8b ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.Title: PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT Subject: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Author: IMP Last modified by: GabrielaKaczmarek Created Date: 5/10/2021 11:55:00 AMPROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY do Zapytania ofertowego 2/S/2018 dnia 14.06.2018 r. Zamówienie "Realizacja robót budowalnych dla projektu Budowa hali produkcyjnej oraz zakup środków trwałych dla potrzeb wprowadzenia na rynek innowacyjnego systemu przywoływania personelu medycznego przez Schima sp.. : +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 1 z 2 Warszawa, dnia 25.08.2016 r. PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację Ewaluacji Programu Innowacje Społeczne realizowanegoPROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT Protokół z wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie art. 4 ust 8, 8a i 8b ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro..

Rozeznanie dotyczyło realizacji usług w zakresie osobistego przeprowadzenia doradztwa zawodowego w ramachProtokół z wyboru oferty na zapytanie ofertowe z dnia 25.09.2017r.

_____ 1.Protokół z wyboru oferty W związku z zaproszeniem do składania ofert w związku z realizacją projektu w ramach Schematu 1.3.C.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - "Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP-ZIT WrOF" 1.. 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zamówienie nie podlega ustawie 1.Protokół z wyboru ofert do zadania 2-5, 7-13 i 15-21 Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podStrona 1 z 2 PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO WYBORU OFERTY Dotyczy: Opracowania projektu wzorniczego nowej generacji kiosku recepcyjnego oraz technologii jego produkcji Zamawiający: "INNOVATION IN TECHNOLOGY" Sp.. 2019.RM Protokół z wyboru ofert Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT do rozeznania rynku z dnia 16.09.2016 r. W dniach 16.09.2016-26.09.2016 przeprowadzono wybór wykonawców w trybie rozeznania rynku..

Oferent/dostawca/ Cena w PLN Dodatkowe uwagi: wykonawca Data i forma skierowania zapytania Data i forma zło enia oferty Proponowane urz ądzenie/usługa Okres wa no ści oferty netto brutto 1.

Nazwa i adres ZamawiającegoPROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT złożonych jako odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia dotyczących dostarczenie sprzętu w ramach projektu 8.. Strategia Rozwoju Gminy Dąbrówno na lata W dniu 18 lutego 2016r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt