Uzasadnienie do zmiany nazwiska po rozwodzie

Pobierz

Do przyczyn uzasadniających zmianę zalicza się m.in. przypadki, gdy: nazwisko jest ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka, zmiana sankcjonuje nazwisko rzeczywiście używane,Zawarcie związku małżeńskiego to pierwsza przewidziana przez prawo możliwość zmiany nazwiska.. Jak już wcześniej zostało wspomniane - każde osoba, która dokonała zmiany nazwiska po ślubie, a następnie się rozwiodła, ma prawo wrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.Jednym ze skutków rozwodu jest możliwość powrotu do poprzedniego nazwiska małżonka rozwiedzionego, który wskutek zawarcia związku małżeńskiego zmienił swoje dotychczasowe nazwisko.. W uzasadnieniu wystarczy wskazać, że wskutek małżeństwa przyjęliśmy nazwisko małżonka, a obecnie jesteśmy po rozwodzie i pragniemy powrócić do naszego poprzedniego nazwiska.Biorąc pod uwagę używanie przez Panią często (a może prawie zawsze) nazwiska męża, szczególnie zasadne wydaje się we wniosku o zmianę nazwiska zaakcentowanie, że chodzi o nazwisko używane - chodzi o przesłankę wskazaną w artykule 4 ustęp 1 punkt 2) ustawy o zmianie imienia i nazwiska.. Czy­ta­jąc Twój komen­tarz pomyślałam o takich powodach, jak zachowanie sta­bil­noś­ci i "stałoś­ci" dla dziec­ka po roz­wodzie, a jed­nocześnie zachowanie swo­jej przedślub­nej tożsamości.Jeśli w tym terminie nie złożysz takiego oświadczenia, nie możesz później go złożyć i powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem..

Zmiana nazwiska po rozwodzie.

przez: Kinga | 2009.6.20 15:33:14 Ja zmieniłam na panieńskie mamy.. Rozwiń tekst.Zmiana nazwiska możliwa jest dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia rozwodu.. W Pani przypadku, nie doszło do przekroczenia terminu, ma Pani jeszcze miesiąc na powrót do nazwiska panieńskiego.. Pod tym "UZASADNIENIE".. Tutaj musisz napisać powody zmiany nazwiska, np. że jest ośmieszające i godzi w godność osobistą, jeśli masz je po ojcu z którym nie utrzymujesz kontaktu, jeśli na co dzień używasz innego .. W tym przypadku nie ma określonego żadnego terminu.Wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie nie jest skomplikowany.. Oznacza to, że nie można wystąpić z orzeczeniem o zmianie nazwiska w trakcie trwania postępowania rozwodowego.. Nie było z tym żadnego problemu, z tym że moja mama powróciła do swojego nazwiska po rozwodzie, ale nie wiem jaki to miało wpływ na decyzję i czy w ogóle miało.czytaj dalej»Ponieważ prawo zezwala nam jedynie na to, aby po rozwodzie zmienić nazwisko na takie, które nosiliśmy przed zawarciem małżeństwa to dla przykładu zwracam uwagę, że: kobieta po rozwodzie z drugim mężem, jeśli przed ślubem z nim nosiła nazwisko pierwszego męża, może powrócić tylko do niego, nie do nazwiska panieńskiego..

... , - uzasadnienie powodów zmiany imienia lub ...

Należy złożyć oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska przez urzędnikiem stanu cywilnego (lub konsulem - dla osób mieszkających za granicą).Na zmianę nazwiska przewidziano okres 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.. Jeżeli masz dziecko i chcesz nosić takie samo nazwisko jak ono, możliwe jest posiadanie podwójnego nazwiska - swojego poprzedniego oraz nazwiska byłego małżonka.Zmiana nazwiska przez jednego z rozwiedzionych rodziców może bowiem rozciągnąć się na zmianę nazwiska dziecka.. To on rozpatrzy twoją prośbę.. Także po rozwodzie można złożyć oświadczenie o woli powrotu do pierwotnego nazwiska, w terminie 3 miesięcy od zakończenia w ten sposób małżeństwa.zmiana nazwiska po rozwodzie rodziców.. Zasady zmiany nazwiska po rozwodzie określone są .Nazwisko po rozwodzie Zmienione nazwisko na skutek małżeństwa może być odwołane, pod warunkiem jednak, że związek zostanie prawomocnie rozwiązany przez sąd.. Nie wiem jak się zabrać, nawet za .Sędzia SN Maria Szulc podkreśliła, że rodzic, który może w sposób niesformalizowany i bez uzasadnienia złożyć oświadczenie co do nazwiska dziecka zgodne z oświadczeniem drugiego rodzica, może również zmienić treść tego oświadczenia na oświadczenie niezgodne zarówno przed sądem pierwszej, jak i przed sądem drugiej instancji do chwili zamknięcia rozprawy przez sąd odwoławczy ( sygnatura II CSK 84/14).Przykładowe uzasadnienie zmiany nazwiska dziecka W uzasadnieniu wniosku o zmianę nazwiska dziecka trzeba zawrzeć fakty przemawiające za podjęciem takiej decyzji..

Nie można także, żądać od sadu, aby w wyroku orzekł o zmianie nazwiska.

Z uwagi na niedookreślony charakter pojęcia "ważne powody" kwestia spełniania warunków musi być jednak analizowana stosownie do konkretnego przypadku.chciałam zmienić nazwisko-jestem po rozwodzie 2 lata i mam dość posiadania jego nazwiska, a właśnie się dowiedziałam,że miałam na to 3 miesiące.. Powrót do poprzedniego nazwiska następuje w drodze oświadczenia złożonego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub konsulem w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego .Jeżeli zdecydowałeś się na zmianę nazwiska lub imienia, musisz złożyć wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego w miejscu stałego pobytu.. Katalog przyczyn uzasadniających zmianę nazwiska jest otwarty, zaś przesłanki wskazane w art. 4 ust.. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub .ośmieszająco lub niepoważnie brzmiące imiona i nazwiska.. 1 ustawy mają jedynie charakter przykładowy.. Może to być np. fakt, że dziecko po rozwodzie rodziców wychowywane jest wyłącznie przez matkę, a ojciec nie interesuje się dzieckiem i nie nawiązuje z nim kontaktów.Nazwisko można zmienić po rozwodzie, ale nie jest to naszym obowiązkiem..

Zmiana nazwiska bowiem odbywa się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

UWAGA!Do wniosku trzeba dołączyć uzasadnienie potrzeby zmiany nazwiska dziecka mimo braku zgody drugiego z rodziców.. Prawomocne postanowienie sądu w tej sprawie upoważnia do zmiany nazwiska dziecku wbrew opinii drugiego z rodziców.. Zobacz serwis: Po rozwodzieZmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany: 1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka; 2) na imię lub nazwisko używane; 3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;Jeżeli doszło do przekroczenia 3 miesięcznego terminu na złożenie oświadczenia o zmianie nazwiska po rozwodzie, bądź nie został orzeczony rozwód, a separacja, zmiana nazwiska może nastąpić tylko według ustawy o Zmianie imienia i nazwiska w trybie administracyjnym.. Powrót do poprzedniego nazwiska w trakcie trwania małżeństwa jest niemożliwy, stąd tak ważne jest podjęcie odpowiedniej decyzji w tym zakresie jeszcze przed .Oświadczenie o zmianie nazwiska po rozwodzie należy złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego przed kierownikiem USC lub - jeżeli przebywamy za granicą - w konsulacie, przed konsulem.. Wyjątkiem jest sytuacja, w której ten rzeczony drugi rodzic: nie żyje, nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych (jest ubezwłasnowolniony),Musisz wykazać nawet nie tyle, że chcesz wró­cić do nazwiska po roz­wodzie, ale wyjaśnić, dlaczego chcesz zmienić nazwisko na dwuczłonowe.. Procedura nie jest trudna.. Można by (dla wzmocnienia Pani .. "Ważnymi powodami" zmiany nazwiska muszą być zatem okoliczności wskazane w art. 4 ust.. Natomiast, jeśli doszłoby do przekroczenia 3 miesięcznego .Uzasadnienie wniosku o zmianę nazwiska po rozwodzie musi być sensowne, ale urzędnik zazwyczaj rozpatruje prośbę pozytywnie.. Nikt nas nie może do tego zmusić.Po rozwodzie jest możliwa zmiana nazwiska i to naprawdę łatwa, ale tylko właśnie dla osób, które przyjęły nazwisko małżonka.. Po przekroczeniu tego okresu zmiana nie będzie możliwa.. Przed złożeniem oświadczenia musimy przedstawić wymagane dokumenty.Pod tym "Zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę nazwiska z na .. Zmiana nazwiska dziecka bez zgody ojcaImię i nazwisko można zmienić w dowolnym momencie, o ile istnieje ku temu ważny powód.. Wiele osób nie zdaje sobie z tego faktu sprawy!Jeśli taką decyzję podejmuje tylko jeden z rodziców - właśnie w przypadku rozwodu - wtedy do zmiany nazwiska dziecka konieczna jest zgoda drugiego z opiekunów prawnych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt