Przykładowy wzór regulaminu zfśs

Pobierz

Wysokość dofinansowania ustalona jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 10 do Regulaminu.. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ …Wzór preliminarza określa załącznik nr 1 do Regulaminu.. Prawo zgłaszania propozycji zmian w Regulaminie oraz w rocznym preliminarzu wydatków ZFŚS posiada …Przykład regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.. Osoby uprawnione.. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław.. Skąd biorą się pieniądze na ZFŚS - w tym kwoty odpisu w 2021 r., w tym: nauczyciele oraz emeryci i renciści pedagogiczni - szczególne przypadki.. dochodów i wydatków z ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej.. Przeznaczenie Funduszu § 8.1. Fundusz przeznaczony jest na dofinansowanie: 1) róŜnych form krajowego i zagranicznego wypoczynku osób …2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu dokonywane są na piśmie w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi pod rygorem nieważności.. Data publikacji: 1 stycznia 2018 r. Poleć znajomemu.. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami regulaminu mają zastosowanie powszech-nie obowiązujące zasady i przepisy prawa.. Wniosek …Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.. 2019* .. Przykładowy wzór oświadczenia pracownika Author: …2) złoży wniosek o dofinansowanie, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu, 3) dołączy do wniosku kopię wniosku o urlop, zatwierdzonego przez osoby …Wzór oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze środków ZFŚS stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu..

Wzór regulaminu zfśs III.

Pozostało jeszcze 99 % treści.. Rozdział 5.V.. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwany dalej Regulaminem obowiązuje w Spółce …Kontakt.. 3. Osoba uprawniona może wystąpić o dofinansowanie, o którym mowa w § 11 ust.1pkt 2 i ust.. Tabela dopłat do funduszu.. Rezygnacja z ZFŚS - …Uprzejmie proszę o przyznanie mi zapomogi w kwocie.. Podstawy prawne i postanowienia wstępne § 1 1.. Osoby uprawnione … Jednolity wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego najczęściej zostaje dołączony do regulaminu ZFŚS i …Jak prawidłowo utworzyć regulamin działalności socjalnej.. Niniejsze opracowanie ma na celu ułatwienie stworzenia regulaminu działalności socjalnej pracodawcom, którzy …Regulamin ZFŚS - przykładowy wzór regulaminu, wniosków i oświadczenia o sytuacji) Problematyka związków zawodowych i rozszerzone kompetencje organizacji …2.. Charakter …Regulamin ZFŚS - przykładowy wzór regulaminu, wniosków i oświadczenia o sytuacji socjalnej; Problematyka związków zawodowych i pracownika reprezentującego …4 maja 2019 r. weszła w życie tzw. ustawa wdrażająca RODO, która niesie za sobą zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych beneficjentów i powodują konieczność …załącznik nr 10 do Regulaminu..

§22 Treść …Wzór regulaminu zfśs 6 § 30.

Oświadczenie pracownika o osiąganych dochodach i sytuacji rodzinnej .. Podstawą gospodarowania Funduszem jest niniejszy Regulamin oraz Roczny plan działalności socjalnej …Regulaminu ZFŚS .. 2 pkt 2, maksymalnie 2 razy w ciągu roku …Wzór regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wraz z mini-komentarzem eksperta znajdziesz tutaj.. +48 71 36 80 100 fax +48 71 36 72 778 e-mail: NIP: PL …którego wzór stanowi załącznik nr 6 (zgodnie z § 7, ust.3).. Wzór oświadczenia o zobowiązaniu się do zapewnienia ochrony i zachowania w …Jeżeli pracownik nie skorzysta z dopłaty do wypoczynku określonego w § 4 pkt 4 Regulaminu, to może skorzystać z dopłaty do wybranych form wypoczynku wymienionych w § 4 …Strona 2 z 29 I.. Jest to dokument, który …niniejszego Regulaminu.. Zasady gospodarowania funduszem 1.. Wzory dokumentów; 5 maja 2015; PDF; Pobierz plik.. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z …Załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt